Synliggörande av regeringens belöningsmedaljer

Skriftlig fråga 2011/12:497 av Skånberg, Tuve (KD)

Skånberg, Tuve (KD)

den 29 mars

Fråga

2011/12:497 Synliggörande av regeringens belöningsmedaljer

av Tuve Skånberg (KD)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Sedan 1975 förfogar regeringen över fyra kungliga belöningsmedaljer. Det är medaljerna ”Illis quorum meruere labores” (belönar av tradition insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål), ”För medborgerlig förtjänst” (belönar av tradition förtroendevalda samt kommunala tjänstemän), ”För berömlig gärning” (för att ha räddat en människa i livsfara) samt ”För omsorgsfull renvård”.

Enligt SB PM 2006:1 Regeringens belöningsmedaljer och regeringens utmärkelse Professors namn har cirkaa sju personer per år fått ”Illis quorum” sedan 1975. Sedan 2006 har dock antalet sjunkit. Medaljen ”För medborg-erlig förtjänst” med dess särskilda funktion har inte förlänats sedan 1988; ”Illis quorum” har dess värre förlänats i dess ställe.

Internationellt är det vanligt och oerhört betydelsefullt att statschefen och/eller regeringschefen förlänar utmärkelser. De är en synbarlig klapp på axeln för ett väl uträttat arbete som uppskattas genom sitt stora symboliska värde. Fler förlänade medaljer kan styra bort från ekonomiska belöningar.

Att medaljerna inte förlänas beror inte på att förtjänstfulla mottagare inte finns. Problemet är snarare att det inte är allmänt känt att regeringen förlänar medaljer. I likhet med bland annat brittiska regeringen skulle svenska regeringen på sin webbplats kunna ha en sida med guider och formulär så att medaljförslag kan inlämnas för vidare handläggning inom berört departement. Detta skulle sannolikt öka såväl förslags- som förläningsfrekvensen.

Vad avser statsministern att göra för att förslagsställande till regeringens fyra belöningsmedaljer ska vara mer lättillgängligt för allmänheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-03-29 Anmäld: 2012-03-29 Besvarad: 2012-04-04 Svar anmält: 2012-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-04)