Reduktionsplikt för bensin och diesel

Skriftlig fråga 2020/21:2056 av Caroline Nordengrip (SD)

Caroline Nordengrip (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Försvarsmakten har i arbetet inför försvarsbeslutet för perioden 2021 till 2025 påpekat att konstruktionen av reduktionsplikten i reduktionspliktslagen innebär utmaningar för myndigheten att med behövlig säkerhet få nödvändiga leveranser av vissa drivmedel.

Försvarsmaktens långa livslängd på materielen och användningssätt medför att omsättningstiden är betydligt längre än på den civila marknaden. Detta medför att det finns materiel som är 30–40 år gammal, och materielen är då inte anpassad/kvalificerad för nya drivmedelsstandarder med högre inblandning av biodrivmedel.

För att kunna lösa myndighetens uppgifter i samtliga beredskapsnivåer är Försvarsmakten beroende av en försörjningstrygghet avseende drivmedel med god lagringsbeständighet och köldegenskaper.

I dag sker lagring av blankdiesel i Försvarsmaktens egna cisterner, i förrådsställda fordonstankar och i anslutning till reservkraftaggregat. Lagringstiden mäts ofta i år. Inblandning av biodrivmedel påverkar kraftigt lagringsbeständigheten genom risk för bakterietillväxt och kontaminering av drivmedlet. Diesel med inblandning av biodrivmedel kan inte lagras i flera år utan endast i månader. Inblandningen av biodrivmedel påverkar även köldegenskaperna negativt.

I nuvarande ramavtal har Försvarsmaktens leverantör av drivmedel förbundit sig att leverera produktkvaliteten blankdiesel utan inblandning av biodrivmedel. Sedan reduktionsplikten infördes har Försvarsmakten fått indikationer på att myndigheten redan under innevarande avtal sannolikt måste acceptera lagstiftad inblandning av biodrivmedel om inget särskilt undantag kan åstadkommas. Försvarsmakten ser därför en risk att de drivmedelsleverantörer som finns på marknaden kan komma att helt sluta leverera fossila drivmedel, detta eftersom de inte vill ta risken att inte uppfylla reduktionsplikten och därmed bli skyldiga att betala reduktionspliktsavgiften. Försvarsmakten bedömer att situationen inte kommer att förändras av alternativet där kunden erbjuder sig att betala reduktionspliktsavgiften.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Hur ser statsrådet och regeringen på att konsekvenserna av reduktionsplikten skulle innebära att Försvarsmaktens möjlighet att utföra givna uppdrag, inklusive huvuduppgiften, begränsas, och avser statsrådet att verka för att Försvarsmakten kan få ett undantag till dess att marknaden erbjuder biodrivmedel och/eller fossilfria elektrobränslen som varken påverkar drivmedlets lagringsbeständighet eller köldegenskaper på ett negativt sätt​?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-03 Överlämnad: 2021-03-04 Anmäld: 2021-03-05 Svarsdatum: 2021-03-10 Sista svarsdatum: 2021-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga