Ratificering av Hongkongkonventionen

Skriftlig fråga 2018/19:455 av Jessica Thunander (V)

Jessica Thunander (V)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

IMO-konventionen för säker och miljömässig återvinning av fartyg, den så kallade Hongkongkonventionen, reglerar hur ansvarsfull fartygsåtervinning ska gå till och behandlar dessutom arbets- och miljöfrågor. Konventionen strävar mot att fartygen ska återvinnas utan onödig risk för människors hälsa, säkerhet och miljö. Sverige har dock underlåtit att ratificera IMO-konventionen för säker och miljömässig återvinning av fartyg från 2009, och den har fortfarande inte trätt i kraft på grund av för få ratificeringar. Det mesta av Sveriges utrikeshandel går via sjöfarten. Inom en så globaliserad näring som sjöfarten krävs globala regler; det räcker inte med nationella regler. De redare som sköter sig när det gäller allt från anställningsvillkor och miljöarbete till fartygsskrotning/återvinning ska inte ha en försämrad konkurrenssituation genom att andra kan utföra billiga transporter med bristande miljöhänsyn och dåliga arbetsvillkor.

Fartygsåtervinning är konkurrensutsatt på global nivå och måste därmed ha globala lösningar. Fartyg som skrotas/återvinns innehåller många miljöfarliga ämnen såsom asbest, tungmetaller, kolväten och ozonnedbrytande ämnen. Det händer alldeles för ofta att fartyg helt enkelt körs upp på en strand och lämnas vind för våg – miljöfarliga ämnen och allt. De återvinningsanläggningar som finns har bara nationella eller regionala regler att förhålla sig till och behöver på många ställen inte ta hänsyn till vare sig arbetsmiljö eller miljöpåverkan. En fartygsägare kan välja fritt var i världen den vill skrota sitt fartyg (eller bara köra upp det på en strand och lämna i vissa länder). Hongkongkonventionen har funnits sedan 2009, och en utredning (SOU 2012:54) kom fram till att det inte finns några hinder för ratificering, vare sig lagstiftningsmässigt eller ekonomiskt. Sverige var även drivande i det fyra år långa arbetet med konventionen, och sjöfartsbranschen har länge tryckt på i frågan. Trots detta har Sverige fortfarande inte ratificerat konventionen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Avser statsrådet att ta initiativ till att Sverige ratificerar Hongkongkonventionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-27 Överlämnad: 2019-03-28 Anmäld: 2019-03-29 Svarsdatum: 2019-04-03 Sista svarsdatum: 2019-04-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga