ofinansierade utgifter

Skriftlig fråga 2004/05:653 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 21 december

Fråga 2004/05:653

av Gunnar Andrén (fp) till finansminister Pär Nuder om ofinansierade utgifter

Riksdagen beslutade den 16 december 2004 att @ i anslutning till behandlingen av försvarsutskottets betänkande 2004/05:FöU05 @ frångå den av regeringen föreslagna dimensioneringen av försvaret och möjliggöra framtida övningsverksamhet i Arvidsjaur.

Detta kommer, oavsett hur omfattande övningsverksamheten blir, att kosta pengar i form av ianspråktagandet av lokaler som eljest skulle ha kunnat avyttras, personal som inte behövt vidare belasta Försvarsmaktens ekonomi samt i form av resor och förflyttningar. Dessa kostnader skulle ju, enligt regeringen, kunna undvikas genom flyttningen till Boden.

Mot detta ska lägga lägre avvecklingskostnader när K 4 avvecklas i form av färre ersättningsjobb, färre avgångsvederlag och lägre andra kostnader som skattebetalarna skulle ha drabbats av.

Till följd av befarat utdraget beslutsfattande fick vare sig arbetsmarknadsutskottet eller finansutskottet möjlighet att yttra sig i anledning av de företagna ändringarna.

Jag vill mot den bakgrunden @ och att riksdagen redan beräknar att statens lånebehov för 2005 (2004/05:FiU10) uppgår till 38 441 935 000 kr @ efterhöra om statsrådet ämnar finansiera riksdagens nya ofinansierade utgifter genom ökad upplåning eller på annat sätt och när regeringen avser att återkomma till riksdagen i denna angelägenhet.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-12-21 Anmäld: 2005-01-07 Besvarad: 2005-01-10 Svar anmält: 2005-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-01-10)