Nyckelbiotopsbegreppet

Skriftlig fråga 2018/19:810 av Elin Segerlind (V)

Elin Segerlind (V)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Skogsstyrelsen har nyligen beslutat att det framöver ska ställas högre krav än tidigare för vilka naturvärden som ska finnas för att ett skogsområde ska anses ha mycket stor betydelse för växter och djur i nordvästra Sverige. Det innebär att ytterligare ett kriterium måste vara uppfyllt för att ett område ska anses vara nyckelbiotop jämfört med tidigare. En nyckelbiotop är ett område som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. Här kan det finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad.

Syftet med Skogsstyrelsens nya bedömningssätt är att färre skogar med höga naturvärden ska klassas som nyckelbiotoper. Även om nyckelbiotoper med automatik inte innebär att skogen skyddas ökar denna förändring riskerna för avverkning av dessa, våra värdefullaste av skogar, i denna landsdel. Många skogar som bedömdes vara nyckelbiotoper fram till 2018 kommer inte längre att vara det, och beslutet försvårar våra möjligheter att nå våra miljömål och bromsa utarmningen av biologisk mångfald.

Vänsterpartiet har förståelse för att det finns en konflikt kring nyckelbiotopsbegreppet i regionen. Men det enda hållbara förhållningssättet måste vara att nyckelbiotopsbegreppet inte försvagas och att vi säkrar vår kunskap om var dessa kvarvarande skogar finns samt att ökade ekonomiska resurser tilldelas från statens sida för att kompensera och ersätta markägare.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att säkerställa att nyckelbiotopsbegreppet inte urholkas och att skogar med höga naturvärden inte avverkas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-20 Överlämnad: 2019-06-24 Anmäld: 2019-06-25 Svarsdatum: 2019-07-08 Sista svarsdatum: 2019-07-08
Svar på skriftlig fråga