Marknadsföring av spel

Skriftlig fråga 2021/22:438 av Jonas Andersson i Linghem (SD)

Jonas Andersson i Linghem (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I juni 2021 inkom en promemoria från Finansdepartementet i vilken det föreslås att kravet på måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter i spellagen ska ändras till ett krav på särskild måttfullhet. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Den knapphändiga promemorian har väckt frågor och skapat oro hos många berörda samhällsaktörer. Oron återfinns inte bara hos spelbolag med svensk licens, utan även hos exempelvis civilsamhällesaktörer, såsom idrottsrörelsen och de allmännyttiga lotterierna och deras förmånstagare.

Från flera av de kritiska samhällsaktörerna framhålls att förslaget exempelvis skulle kunna slå hårt mot de allmännyttiga lotteriernas verksamhet såväl som mot möjligheterna för idrottsrörelsen att kunna få intäkter genom sponsring. Regeringens förslag må bottna i en strävan om att ha ett starkt konsumentskydd på den svenska spelmarknaden, och det är en strävan som Sverigedemokraterna delar. Vi ser dock att det aktuella förslaget riskerar att slå helt fel.

Utöver de negativa konsekvenser som många samhällsaktörer bedömer att förslaget kan få för deras verksamheter så finns det även andra frågor som framläggandet av förslaget har väckt. Förslaget från regeringen läggs fram i strid med vad som föreslås i Spelmarknadsutredningens slutbetänkande (SOU 2020:77), och det sker genom en kortfattad promemoria med klara brister gällande vilka konsekvenser det kommer få för många berörda samhällsaktörer och den svenska spelmarknaden. Kommunikationen från regeringens sida i frågan har lämnat mycket i övrigt att önska.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att ett införande av krav om särskild måttfullhet angående marknadsföring av spel så som föreslås i promemorian inte får betydande negativa konsekvenser dels för det svenska civilsamhället, idrottsrörelsen och andra berörda samhällsaktörer, dels sett till själva syftena med omregleringen av den svenska spelmarknaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-01 Överlämnad: 2021-12-02 Anmäld: 2021-12-07 Svarsdatum: 2021-12-08 Sista svarsdatum: 2021-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga