Landeryds stationshus som byggnadsminne

Skriftlig fråga 2017/18:412 av Bengt Eliasson (L)

Bengt Eliasson (L)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Murbruket lossnar mellan tegelstenarna och underhållet blir allt mer eftersatt. Citatet kommer från en nyhetsartikel i Hallandsposten den 4 december 2017 och gäller Landeryds stationshus. Landeryd är beläget i Hallands inland utmed Halmstad–Nässjö järnväg (HNJ).

För cirka fyra år sedan föreslog Riksantikvarieämbetet (RAÄ) att några av Sveriges mest tidstypiska stationer med stort bevarandevärde skulle bli statliga byggnadsminnen, däribland Landeryds stationshus. Regeringen har därefter att fatta beslut på RAÄ:s underlag. Normalt sett fattas liknande beslut inom ett till två år efter myndighetens förslag och hemställan. RAÄ föreslog Landeryds station, då det inte enbart är själva byggnaden som fått behålla sitt ursprungliga utseende utan det också har ett samhällhistoriskt värde eftersom Landeryd var en central punkt för den ursprungliga HNJ-trafiken från tiden innan alla järnvägar förstatligades. Man påpekar även särskilt att stationen ligger i ett välbevarat och ursprungligt bangårdsområde där lokstallar och annat är kvar i gott skick.

RAÄ menar nu att det uteblivna regeringsbeslutet innebär att skicket på stationerna blir sämre och sämre, då inget görs för att underhålla dem. RAÄ menar att det är beklagligt att regeringen ännu efter fyra år inte har fattat beslut. Jag vet att det pågår utredningar och arbeten kring kulturmiljöstrategier och bevarandeplaner, men om det är av detta skäl inget beslut fattas och inget görs innebär det att det inte finns något kvar att bevara när detta arbete är klart. Detta vore en tragedi för en mycket bevarandevärd kulturhistorisk miljö och ett bakslag för Landeryds samhälle som hemort för en kämpande veterantågsförening. Kulturdepartementets långdragna beredningsprocess kan komma att innebära att det är tveksamt om det över huvud taget finns något kvar att bevara och för regeringen att fatta beslut om.

Min fråga till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke är därför:

Varför har ministern inte fattat beslut om byggnadsminnesförklaring av Landeryds station och de andra utpekade stationerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-12-05 Överlämnad: 2017-12-06 Anmäld: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-13 Sista svarsdatum: 2017-12-13
Svar på skriftlig fråga