Ideella föreningar och organisationer som arbetar med vittnesstöd

Skriftlig fråga 2013/14:674 av Clas-Göran Carlsson (S)

Clas-Göran Carlsson (S)

till Justitieminister Beatrice Ask (M)

 

Alla människor har rätt att känna sig trygga i vardagen. Trygghet mot brott innebär att man inte ska behöva känna rädsla för att utsättas för övergrepp, att samhället reagerar snabbt och tydligt när brott inträffar och att samhället ger stöd och upprättelse till brottsoffer.

Samhället måste skapa förutsättningar för att minska de fysiska, psykiska och ekonomiska skador som uppkommer av brott. Ett brottsoffer ska veta att han eller hon får stöd från alla led – rättsväsen, sjukvård, socialtjänst, brottsofferjourer, kvinno-/mansjourer och liknande. Brottsoffer måste känna förtroende för rättsväsendet. Därför måste rättsväsendet lyckas med sina huvuduppgifter – att utreda brott, att binda gärningsmän till brotten och att lagföra gärningsmännen. Annars finns det en risk för att personer som utsatts för brott inte anmäler dessa.

Rättsväsendet måste arbeta med bemötandefrågor gentemot brottsoffer. Det handlar om hur polis, åklagare och socialtjänst uppträder mot och ger stöd till brottsutsatta. En viktig del i att stärka stödet för den som utsatts för ett brott är att ge information om vad som händer efter anmälan. De ideella föreningar och organisationer som arbetar med att stödja och hjälpa brottsutsatta, till exempel brottsofferjourer, gör ett ovärderligt arbete. Men många gånger har dessa föreningar och organisationer mycket knappa resurser att arbeta med.

I dag kan dessa ideella föreningar och organisationer söka statligt stöd för sin verksamhet med vittnesstöd. Stödet bestäms av ett råd som regeringen har utsett, och rådet har i sin tur utarbetat en fördelningsmodell för stödet. Fördelningsmodellen bygger på en kvantitativ trappstegsmodell där antalet avgjorda mål per år och tingsrätt avgör stödets storlek. Dagens fördelningsmodell missgynnar dem som inte når upp till modellens olika trappsteg, då gränsvärdena är snävt satta. För att stärka dessa ideella föreningar och organisationer måste man se över den nuvarande anslagsmodellen. Ett sätt att komma till rätta med problemet skulle kunna vara att fördela stödet genom en procentuell fördelning på landets tingsrätter.

Därför vill jag fråga justitieministern: Vilka åtgärder tänker justitieministern vidta för att komma till rätta med problematiken kring statliga stöd för ideella föreningar och organisationer som arbetar med vittnesstöd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-10 Överlämnad: 2014-06-10 Besvarad: 2014-06-18 Sista svarsdatum: 2014-06-18
Svar på skriftlig fråga