Försvunnet dialogmaterial om SRHR med mera

Skriftlig fråga 2022/23:38 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

till Statsrådet Johan Forssell (M)

 

Det har från flera håll uppmärksammats att ett antal viktiga dokument försvunnit från regeringens hemsida. Flera av dem rör minoritetsgruppers rättigheter. Exempelvis har tidningen Ottar skrivit om hur både hbtqi-strategin och åtgärdsprogrammen mot rasism är borta. När tidningen kontaktat Regeringskansliet har vissa av dokumenten dykt upp igen, men i modifierad form. Även dokumentet Dialog för förändring – Ett material till stöd för policydialog om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter saknas.

Rätten till sin egen kropp och sitt eget liv är grundläggande. Arbetet för SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, har varit en viktig del av Sveriges utrikes- och biståndspolitik. Det nämnda dialogmaterialet kom till i syfte att underlätta och förstärka kommunikationen och dialogen om till exempel sexualundervisning, reproduktiv hälsa och hbtqi-personers rättigheter i det internationella arbetet. Målgruppen var medarbetare i Regeringskansliet, på Sida och vid utlandsmyndigheterna.

Att en ny regering tar omtag kring en rad frågor är naturligt. Men att strategier och handlingsplaner plötsligt försvinner utan vidare information är oroväckande, särskilt som det rör områden där många människor känner en stark oro för utvecklingen.

Min fråga till statsrådet Johan Forssell är därför:

 

Ska dokumentet Dialog för förändring och andra bortplockade dokument fortfarande betraktas som giltiga, och avser statsrådet se till att de blir tillgängliga igen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-11-02 Överlämnad: 2022-11-03 Anmäld: 2022-11-08 Svarsdatum: 2022-11-09 Sista svarsdatum: 2022-11-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga