Förebyggande av ojämlik cancervård

Skriftlig fråga 2021/22:569 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sverige har en nationell cancerstrategi som ska utgöra grunden för arbetet med att utveckla cancervården. Strategin ska inte bara bidra till en sammanhållen kedja av vårdinsatser utan också bidra till kunskapshöjning inom svensk cancervård. Den palliativa vården är en viktig del i strategin.

God palliativ vård bygger på fyra hörnstenar: Lindring av svåra symtom som smärta, illamående och oro. Betydelsen av teamarbete mellan olika professioner, allt efter den sjukes behov. Kontinuitet i vården och bra kommunikation mellan den sjuke, närstående och vårdpersonal oavsett huvudman.

Att närstående får tillräckligt stöd är viktigt eftersom vård i livets slutskede ofta bygger på stora insatser från närstående. Vården ska därför ges i samverkan med dem så mycket som möjligt. De närstående måste känna att de får information och att deras närvaro och medverkan är betydelsefull. Tyvärr har det visat sig genom det svenska palliativregistret att tillgången på specialistvård inom området palliativ vård skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Detta trots att regeringen satsat – sedan 2017 har regeringen investerat cirka 90 miljoner kronor årligen – på att förbättra de nationella kvalitetsregistren.

Med tanke på de fortsatta ojämlikheterna krävs åtgärder för att alla invånare i Sverige, men framför allt de svårast sjuka, ska ha tillgång till den bästa vården i rätt tid oavsett var man bor. Att regeringen tillsätter en utredning om hur man tar fram en långsiktig strategi för hur man ska motverka ojämlikheterna inom specialistsjukvården för cancerpatienter, och hur man ska stärka upp tillsynen av att cancervården är jämlik regionerna sinsemellan, hjälper inte dem som är cancersjuka i dag. Ingen cancersjuk patient ska behöva utsättas för ojämlik vård som kan innebära förödande risker.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till socialminister Lena Hallengren:

 

Förutom den utredning som har tillsatts, vilka ytterligare åtgärder ämnar ministern vidta för att förebygga ojämlik cancervård för dem som är sjuka i dagens läge?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-09 Överlämnad: 2021-12-10 Anmäld: 2021-12-13 Svarsdatum: 2021-12-27 Sista svarsdatum: 2021-12-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga