Fastighetsbildningens betydelse för bostadsbyggande

Skriftlig fråga 2020/21:2628 av Eric Palmqvist (SD)

Eric Palmqvist (SD)

till Statsrådet Märta Stenevi (MP)

 

Fastighetsbildningen har stor betydelse för byggandet av bostäder och förvaltningen av vägar, anläggningar och fastigheter. Statliga Lantmäteriet har huvudansvar för dessa frågor. Dessutom finns 39 kommunala lantmäterimyndigheter, som främst inrättats för att underlätta kommunala detaljplaneärenden och bygglovsprocesser.

På senare tid har ett antal problemindikationer lyfts fram. Exempel på sådana är långa handläggningstider, oskäligt höga och oförutsägbara avgifter och en oklar ansvarsfördelning mellan Lantmäteriet och de kommunala lantmäterimyndigheterna.

En av problembeskrivningarna är att Lantmäteriets förrättningar i genomsnitt tar mer än ett år att genomföra, vilket har föranlett Justitieombudsmannen, JO, att vid upprepade tillfällen kritisera myndigheten.

En annan problembeskrivning rör ansvarsfördelningen mellan Lantmäteriet och de kommunala lantmäterimyndigheterna där oklarheter tycks föreligga som en konsekvens av att organisationerna har delvis likartade uppgifter. Lantmäteriet ska stödja de kommunala myndigheterna som det samtidigt har tillsynsansvar för. Kombinationen av statliga och kommunala huvudmän för näst intill identiska verksamheter får ses som unik inom den svenska statsförvaltningen.

Dessa problemindikationer har föranlett Riksrevisionen att initiera en granskning vars resultat kommer att sammanställas i en rapport i februari 2022.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Märta Stenevi:

 

Hur ser regeringen på de problembeskrivningar som har föranlett Riksrevisionen att inleda en granskning, och finns det delar av den problematik som beskrivs som regeringen avser att adressera i väntan på Riksrevisionens granskningsrapport?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-22 Överlämnad: 2021-04-22 Anmäld: 2021-04-23 Svarsdatum: 2021-05-05 Sista svarsdatum: 2021-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga