Ett heltäckande skydd mot barnäktenskap

Skriftlig fråga 2017/18:702 av Robert Hannah (L)

Robert Hannah (L)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Barnäktenskap är både ett globalt och ett nationellt problem. Dagens undantag i lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL) har lett till att Sverige erkänt ett stort antal barnäktenskap. I en rapport från Migrationsverket framkommer att svenska myndigheter har erkänt sådana i åtminstone 132 fall. Mörkertalet befaras vara mycket stort. En stor majoritet av de drabbade barnen är flickor – flickor vars frihet att forma sin framtid kraftigt beskärs. Därför får vi inte kompromissa med deras rättigheter som bland annat uttrycks i barnkonventionen. Misslyckas vi är konsekvenserna för den enskilde enorma.

Skyddet för bortgifta barn har successivt stärkts. Bland annat genom förra årets delbetänkande Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap (SOU 2017:96). Liberalerna, som ständigt har varit pådrivande i frågan, välkomnar denna utveckling. Utredningen föreslår tyvärr att undantagsbestämmelsen om synnerliga skäl bör finnas kvar. Anledningen är att det annars kan betraktas som en icke acceptabel inskränkning av rätten till privat- och familjeliv i Europakonventionen. Liberalernas förslag om ett generellt förbud har dock redan genomförts i Nederländerna och fungerat väl sedan 2015.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Fritzon:

 

Anser statsrådet att det fortsättningsvis bör finnas undantag i lagstiftningen mot barnäktenskap, eller kommer regeringen att gå vidare med ett mer heltäckande skydd för bortgifta barn?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-01 Överlämnad: 2018-02-01 Anmäld: 2018-02-02 Svarsdatum: 2018-02-14 Sista svarsdatum: 2018-02-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga