Diskriminering av tjänstemän i lönehänseende på grund av ålder

Skriftlig fråga 2008/09:424 av Westerholm, Barbro (fp)

Westerholm, Barbro (fp)

den 17 december

Fråga

2008/09:424 Diskriminering av tjänstemän i lönehänseende på grund av ålder

av Barbro Westerholm (fp)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Våren 2008 beslöt riksdagen om en lagstiftning som bland annat förbjuder diskriminering och särbehandling på grund av ålder i arbetslivet (2007/08:AU7). Lagen träder i kraft den 1 januari 2009.

Det har kommit till min kännedom att Utrikesdepartementet i samband med löneförhandlingar tillämpar följande: När det gäller dem som slutat eller slutar sin anställning under den nu aktuella revisionsperioden har vi haft den principiella inställningen att de inte skulle få några påslag. Det innebär således att den som går i pension under en aktuell revisionsperiod inte kan få något lönepåslag hur kompetent den personen än är. Åldern och den förestående pensioneringen lägger hinder i vägen. Nu uppstår frågan om Regeringskansliet kommer att ändra sin inställning när lagen mot diskriminering och särbehandling på grund av ålder i arbetslivet börjat gälla.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni vilka åtgärder hon avser att vidta beträffande lönepåslag för personer som närmar sig pensionering.

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2008-12-17 Inlämnad: 2008-12-17 Besvarad: 2008-12-22 Svar anmält: 2009-01-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-22)