Omvandlingen av Kiruna och Malmberget - bristande underlag hos regeringen och LKAB

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:34

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

B E S L U T A D : 2 0 1 7 - 1 2 - 0 8

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 7 - 0 0 1 3

R I R 2 0 1 7 : 3 4

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Omvandlingen av Kiruna och Malmberget

– bristande underlag hos regeringen och LKAB

Riksrevisionen har granskat regeringens och LKAB:s planering av investeringen i nya gruvnivåer som leder till en samhällsomvandling i Kiruna och Malmberget. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och LKAB.

Riksrevisor Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida