Riksdagsskrivelse 2017/18:327

Riksdagsskrivelse 2017/18:327

Riksdagsskrivelse 2017/18:327

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU22 Följdändringar till ny förvaltningslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.