Numeriskt register över gällande RFS-författningar den 1 januari 2022

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling

R I K S D A G S F Ö R V A L T N I N G E N

Numeriskt register över gällande RFS-författningar den 1 januari 2022

Detta register upptar de författningar i Riksdagsförvaltningens författningssamling (RFS) som har utfärdats till och med den 20 december 2021 och som fortfarande gäller. Författningarna i registret ordnas efter sina löpnummer. En författning som innebär ändring av en befintlig författning anges under denna författning. Registret innehåller inte några författningar som endast innebär upphävande av annan eller andra författningar.

1980    
1980:41 Lag om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m.
  beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter
1983    
1983:12 Tillkännagivande om tillämpning av vissa författningar för riksdagen
  och dess verk  
  1991:2 Ändring
1983:6 Föreskrift om tillämpning av kungörelsen (1964:18) med vissa
  föreskrifter angående tillämpningen av lagen den 20 december 1957
  (nr 684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden

1Denna föreskrift motsvaras helt av lagen (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter.

2 Genom RFS 1985:1 upphävdes tillkännagivandet delvis.

1984    
1984:2 Föreskrift om tillämpning av tjänstledighetsförordningen (1984:111)
1985    
1985:1 Föreskrift om tillämpning av vissa förordningar för riksdagen och
  dess myndigheter
1988    
1988:1 Stadgar för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond
  1998:4 Ändring
1988:2 Föreskrift om arbetsgivarnyckel inom riksdagens förhandlingsområde
  till avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S)
1992    
1992:3 Föreskrift om vissa personalfrågor i samband med arbetskonflikter
1995    
1995:1 Föreskrift om anställningsförordningen (1994:373)
1996    
1996:43 Föreskrift om tillämpning av förordningen (1995:1038)4 om statliga
  chefspensioner m.m.

3Genom RFS 2003:9 har denna föreskrift upphävts. I föreskriften finns emellertid övergångsbestämmelser som i vissa fall kan vara tillämpliga, varför föreskriften står kvar i detta register.

4 Förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m. har upphävts den 1 april 2003 då förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning trädde i kraft – se även föregående fotnot.

2

1998    
1998:2 Föreskrift om handläggning av ärenden om statliga
  tjänstepensionsförmåner
1998:5 Föreskrift om förbud mot parkering på riksdagens mark m.m.
2000    
2000:6 Föreskrift om ersättning för kommittéuppdrag m.m.
2001    
2001:4 Föreskrift om gallring av vissa räkenskapshandlingar av tillfällig
  betydelse  
2002    
2002:6 Föreskrift avseende tillhandahållande av riksdagstryck
2003    
2003:1 Föreskrift om tillämpningen av förordningen (1997:908) om premier
  för statens avtalsförsäkringar
2004    
2004:75 Tjänsteföreskrift om tjänsteresor som företas av anställda vid
  riksdagsförvaltningen
  2005:4 Ändring
  2005:8 Ändring; omtryck
  2009:3 Ändring

5Genom RFS 2004:7 upphävdes Riksdagens förvaltningskontors riktlinjer för planering av tjänsteresor antagna den 7 juni 1995.

3

2006    
2006:5 Föreskrift om fotografering m.m. i riksdagens lokaler
  2009:4 Ändring
  2011:12 Ändring; omtryck
  2014:7 Ändring
  2019:2 Ändring
  2021:1 Ändring
2007    
2007:56 Tjänsteföreskrift om ersättning för utlägg för måltid vid
  övertidsarbete
  2019:10 Ändring
2009    
2009:17 Föreskrift med instruktion för riksdagens ansvarsnämnd
  2012:10 Ändring
  2018:4 Ändring
2011    
2011:6 Föreskrift om representation
2011:108 Riksdagsstyrelsens föreskrift om arbetsordning för
  Riksdagsförvaltningen
  2014:4 Ändring
  2018:3 Ändring

6Genom RFS 2007:5 upphävdes RFS 2002:2.

7 Genom RFS 2009:1 upphävdes RFS 1989:2.

8 Genom RFS 2011:10 upphävdes RFS 2000:2.

4

  2019:7 Ändring
2011:149 Riksdagsdirektörens föreskrift om Riksdagsförvaltningens
  organisation  
  2012:3 Ändring; omtryck
  2012:11 Ändring
  2013:4 Ändring
  2014:6 Ändring
  2015:2 Ändring
  2015:8 Ändring
  2016:10 Ändring
  2017:5 Ändring
  2017:8 Ändring
  2018:2 Ändring
  2019:8 Ändring
  2019:15 Ändring
  2020:3 Ändring
  2020:5 Ändring
  2021:2 Ändring
2011:1510 Riksdagsdirektörens föreskrift om beslut i ekonomi- och
  personaladministrativa frågor inom Riksdagsförvaltningen
  2012:4 Ändring
  2013:6 Ändring

9Genom RFS 2011:14 upphävdes RFS 2003:5. 10 Genom RFS 2011:15 upphävdes RFS 2007:9.

5

  2014:10 Ändring
  2015:3 Ändring
  2015:10 Ändring
  2017:1 Ändring
  2019:9 Ändring
  2021:4 Ändring
2012    
2012:111 Riksdagsstyrelsens föreskrift om utskottens och EU-nämndens
  utrikes resor  
  2014:8 Ändring
  2015:412 Ändring
2012:2 Riksdagsdirektörens föreskrift om ansvarsområden inom
  Riksdagsförvaltningen
  2012:5 Ändring
  2012:12 Ändring
  2013:5 Ändring
  2014:5 Ändring
  2014:9 Ändring
  2014:11 Ändring
  2015:1 Ändring
  2015:9 Ändring
  2016:9 Ändring
  2017:3 Ändring

11Genom RFS 2012:1 upphävdes RFS 2001:2.

12Genom RFS 2015:4 fick författningens rubrik en ny lydelse.

6

  2017:6 Ändring
  2018:1 Ändring
  2018:9 Ändring
  2019:11 Ändring
  2020:4 Ändring
  2020:6 Ändring
  2021:3 Ändring
2012:713 Riksdagsdirektörens föreskrift om arbetskläder
2013    
2013:8 Riksdagsdirektörens föreskrift om registrering och hantering av
  mottagna gåvor
  2021:5 Ändring
2014    
2014:214 Riksdagsstyrelsens föreskrift om medföljande till talman, vice talman
  eller riksdagsdirektör
  2019:12 Ändring
2014:315 Riksdagsstyrelsens föreskrift om registrering och arkiv för riksdagen
  och dess organ
  2018:8 Ändring
  2021:7 Ändring
2015    

13Genom RFS 2012:7 upphävdes riktlinjerna (2009:3) för tjänstedräkter och skyddskläder.

14Genom RFS 2014:2 upphävdes föreskriften (RFS 2002:11) om resekostnadsersättning m.m. för make/maka till talman eller vice talman.

15Genom RFS 2014:3 upphävdes föreskriften (RFS 2004:4) om arkiv och gallring för riksdagen och dess organ.

7

2015:716 Riksdagsstyrelsens föreskrift och allmänna råd om resebidrag för
  studiebesök hos Sveriges riksdag för studerande på gymnasienivå
  2020:7 Ändring

2016

2016:2 Riksdagsdirektörens föreskrift om informationssäkerhet
2016:3 Riksdagsstyrelsens föreskrift om arbetslokaler, utrustning och service
  till företrädare för massmedier
  2019:3 Ändring
2016:417 Riksdagsstyrelsens föreskrift till lagen (2016:1091) om budget och
  ekonomiadministration för riksdagens myndigheter
2016:518 Riksdagsstyrelsens föreskrift och allmänna råd om tillämpningen av
  lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter
  2017:2 Ändring
  2018:5 Ändring
  2019:4 Ändring
  2019:13 Ändring
  2019:14 Ändring
  2020:2 Ändring
  2021:8 Ändring

16Genom RFS 2015:7 upphävdes föreskriften (RFS 2008:1) om resebidrag till studiebesök hos Sveriges riksdag för studerande på gymnasienivå.

17Genom RFS 2016:4 upphävdes föreskriften (RFS 2006:10) om tillämpningen av lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen.

18Genom RFS 2016:5 upphävdes föreskriften (RFS 2005:9) om arbetsrum och övernattningsbostäder för riksdagens ledamöter, föreskriften (RFS 2006:6) till lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter, föreskriften (RFS 2013:9) om riksdagens barnverksamhet och föreskriften (RFS 2015:5) om betalkort för talmannen och de vice talmännen.

8

2016:619 Riksdagsstyrelsens föreskrift om tillämpningen av lagen (2016:1109)
  om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i
  riksdagen  
  2017:7 Ändring
  2017:9 Ändring
  2018:10 Ändring
  2019:5 Ändring
  2019:16 Ändring
  2020:8 Ändring
  2021:10 Ändring
2016:7 Riksdagsstyrelsens föreskrift och allmänna råd till lagen (2016:1117)
  om registrering och hantering av gåvor mottagna av
  riksdagsledamöter
2016:820 Riksdagsstyrelsens föreskrift om tillämpningen av förordningen
  (2016:411) om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag
  till myndighetschefer
  2020:1 Ändring
2017    
2017:421 Riksdagsstyrelsens föreskrift om upplåtelse av riksdagens lokaler
  2019:6 Ändring
  2021:9 Ändring
2018    

19Genom RFS 2016:6 upphävdes föreskriften (RFS 2012:8) om visst stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.

20Genom RFS 2016:8 upphävdes föreskriften (RFS 2003:9) om tillämpningen av förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning.

21Genom RFS 2017:4 upphävdes föreskriften (RFS 2012:9) om upplåtelse av riksdagens lokaler.

9

2018:722 Riksdagsdirektörens föreskrift om betalkort för anställda vid
  Riksdagsförvaltningen
2019    
2019:123 Riksdagsstyrelsens föreskrift om säkerhet och säkerhetsskydd i
  riksdagen, Riksdagsförvaltningen och partikanslierna
  2021:6 Ändring

22Genom RFS 2018:7 upphävdes riksdagsdirektörens beslut den 30 november 2017 om särskilda bestämmelser enligt föreskriften (RFS 2004:5) om betalkort för anställda och uppdragstagare vid riksdagsförvaltningen.

23Genom RFS 2019:1 upphävdes föreskrift (RFS 2006:2) om säkerhet och fredstida krishantering.

10

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling