Ett förlängt arbetsliv - forskning om arbetstagarnas och arbetsmarknadens förutsättningar

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR8

Sammanfattning

Vi lever längre. Det innebär att vi kan förvänta oss fler pensionärer och fler år som pensionär, med nuvarande pensionssystem. Dessutom har etableringsåldern på arbetsmarknaden blivit högre, vilket leder till färre arbetade år och till att försörjningsbördan under de arbetsföra åren ökar.

Forskningen är samstämmig kring att syn, hörsel, muskelstyrka och minne med mera försämras med stigande ålder. Variationen mellan individer för hur de olika funktionerna förändras är dock stor, och det finns goda möjligheter att som individ påverka den egna kapaciteten. Hos många bibehålls därför förmågorna högt upp i åldrarna. Forskningen visar att äldre i dag har bättre förutsättningar att fortsätta arbeta än tidigare generationer.

Däremot är arbetsmarknaden inte alltid anpassad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.