Är samverkan modellen? En uppföljning och utvärdering av kultursamverkansmodellen

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR4

Sammanfattning

Inledning

I december 2009 beslutade riksdagen om en ny modell för fördelning av stat- liga medel till regional och lokal kulturverksamhet, den s.k. kultursamverkans- modellen. Tanken med modellen var att det regionala inflytandet skulle öka samtidigt som ansvars- och rollfördelningen mellan nationell, regional och lo- kal nivå skulle tydliggöras. Modellen började införas 2011 och sedan 2013 är alla län utom Stockholms län med.

I utskottens beredning av ärenden ingår enligt regeringsformen att följa upp och utvärdera riksdagsbeslut. Kulturutskottet har under 2015 följt upp och ut- värderat kultursamverkansmodellen. Uppföljningen har inriktats på att när- mare beskriva och analysera hur kultursamverkansmodellen har fungerat samt vilka resultat och konsekvenser som införandet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida