Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:1 Måndagen den 5 oktober

Riksdagens protokoll 1998/99:1


Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 1998/99:1
Måndagen den 5 oktober
Kl. 11.00 - 11.34

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor
1 § Hälsningsanförande av tjänstgörande ål-
derspresident
Anf. 1 JAN BERGQVIST (s):
Ärade ledamöter av Sveriges riksdag! I min egen-
skap av tjänstgörande ålderspresident hälsar jag er
varmt välkomna till riksmötets första sammanträde.
När jag själv en gång skulle börja i riksdagen fick
jag av äldre allvarliga kolleger veta att om man var
sjuk och missade det första sammanträdet så hade
man också missat riksdagsarvodet under resten av
året. Möjligen hade de glimten i ögat. Men budskapet
var klart: Det är bra om man kan vara med redan från
början.
Efter valet är vi 150 kvinnor och 199 män i risk-
dagen. Det innebär att vår riksdag har den högsta
kvinnorepresentationen av alla världens parlament,
43 %. Men det innebär också att vi har en god bit
kvar tills vi når målet om en helt jämställd represen-
tation. Jämställdhet är en del av demokratin. Med
varje nytt steg som vi tar på vägen till jämställdhet
kan vi fördjupa folkstyret och stärka demokratin.
Alla vi, kvinnor och män, som nu har fått förtro-
endet att vara valda ombud för Sveriges folk, har en
stor utmaning framför oss. Valdeltagandet blev inte
alls så högt som vi hade hoppats. Det var det lägsta i
något riksdagsval sedan 1958. Även om den svenska
demokratin i grunden är frisk och stark har den ett
ömtåligt skinn som lätt kan sargas, som lätt får fula
skrapsår. Vi vill att det skall vara fria och trygga
människor som lever och bor i Sverige. Men i dagens
samhälle finns det hos många människor en känsla av
vanmakt, av utanförstående, av rotlöshet. Vår främsta
uppgift som folkvalda är att vara med och utveckla en
så levande demokrati att alla kan känna sig delaktiga.
Vi måste försöka vända vanmaktens vånda till delta-
gande och framtidstro.
Det kräver arbete i den här kammaren, men det
kräver också att folkvalda och folkrörelser runt om i
vårt land ger nytt liv åt den demokratiska diskussio-
nen, den öppna dialogen och de många goda samtalen
om dagens och morgondagens möjligheter. Vi måste
fråga oss hur vi kan få öppnare och rakare beslutsvä-
gar, hur demokratin kan ges ny näring och vilka bi-
drag vi själva kan ge genom det politiska vardagsar-
betet för jobb och jämställdhet, för integration och
rättvisa.
Att vara riksdagsledamot är ett stort ansvar. Det
känner vi alla. Politikens mål är människan - hennes
välgång och välfärd. Låt oss verka med respekt för
den enskilda människans frihet och värdighet. Låt oss
ha som ledstjärna att alla människor har lika värde.
Och låt oss inbjuda alla att vara aktiva deltagare i
demokratin, både i valen och mellan valen. I för-
hoppning om att detta skall vara en gemensam upp-
gift för oss alla förklarar jag dagens sammanträde
öppnat.
2 § Anmälan om granskning av bevis för riks-
dagens ledamöter
Upplästes och lades till handlingarna följande
från valberedningen inkomna
Berättelse om granskning av bevis för riksdagsleda-
möter och ersättare
Till Valprövningsnämnden har från Riksskatte-
verket inkommit bevis för dem som med anledning av
riksdagsvalet den 20 september 1998 har utsetts till
ledamöter av riksdagen och ersättare för dessa. Bevi-
sen, som daterats den 25 september 1998, är till an-
talet 349 för riksdagsledamöter och 546 för ersättare.
Valprövningsnämnden har vid sammanträde den-
na dag granskat bevisen och därvid funnit, att de
blivit utfärdade i enlighet med 19 kap. 11 § vallagen.
Stockholm den 1 oktober 1998
Staffan Magnusson/
Kerstin Siverby
Riksskatteverket hade upprättat nedan intagna
förteckning över dels partivis antalet riksdagsleda-
möter i hela riket, dels valkretsvis mandatfördelning-
en mellan partierna, ledamöternas och ersättarnas
namn samt ordningen mellan de senare.
HELA RIKET
Parti
Antal ledamöter av riksdagen
Moderata samlingspartiet
82
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
131
Folkpartiet liberalerna
17
Centerpartiet
18
Vänsterpartiet
43
Miljöpartiet de gröna
16
Kristdemokraterna
42
VALKRETS STOCKHOLMS KOMMUN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Carl Bildt
1.   Margareta Cederfelt
Beatrice Ask
2.   Anna Kinberg
Mikael Odenberg
3.   Curt Linderoth
Elisabeth Fleetwood
4.   Mikael Söderlund
Ulf Kristersson
5.   Kristina Axén Olin
Carl Erik Hedlund
6    Berthold Gustavsson
Carl-Erik Skårman
7.   Christer Leijonhufvud
Birgitta Wistrand
8.   Anders Malmsten
Henrik S Järrel
9.   Ebba von Schéele
Anna Lilliehöök
10.   Maria Abrahamsson
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Pierre Schori
1.   Tullia von Sydow
Nalin Baksi
2.   Nikos Papadopoulos
Ingemar Josefsson
3.   Kristina Nordström
Sylvia Lindgren
4.   Sven-Åke Nygårds
Anders Ygeman
5.   Teres Lindberg
Inger Segelström
6.   Lars Lindberg
Roland Larsson
7.   Eva Louise Erlandsson-Slorach
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Barbro Westerholm
1.   Olle Wästberg
Bo Könberg
2.   Ana-Maria Narti
3.   Torbjörn Pettersson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Gudrun Schyman
1.   Jenny Lindahl
Lars Ohly
2.   Marianne Eriksson
Eva Zetterberg
3.   Majken Wennberg
Mats Einarsson
4.   Per Sundgren
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ewa Larsson
1.   Eva Goës
Yvonne Ruwaida
2.   Christer Öhgren
3.   Lovisa Morén
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Stefan Attefall
1.   Desirée Pethrus-Engström
Rolf Åbjörnsson
2.   Bror Stefenson
Helena Höij
3.   Peter Althin
STOCKHOLMS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lars F Tobisson
1.   Margareta Nachmanson
Gunnar Hökmark
2.   Petra Gardos
Chris Heister
3.   Ulf Björkman
Jerry Martinger
4.   Andreas Sandgren
Fredrik Reinfeldt
5.   Lars Åstrand
Göran Lennmarker
6.   Eva Öhbom Ekdahl
Marietta de Pourbaix-Lundin
7.   Suzanne Fredborg
Stig Rindborg
8.   Ingela Gardner Sundström
Knut Billing
9.   Mats Hedenström
Catharina Elmsäter Svärd
10.   Torsten Sjögren
Karin Enström
11.   Björn Molin
Catharina Hagen
12.   Birgitta Almlöf
Henrik Westman
13.   Johan Tiedeman
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ingela Thalén
1.   Leif Pagrotsky
Tommy Waidelich
2.   Christina Axelsson
Anita Johansson
3.   Yilmaz Kerimo
Björn von Sydow
4.   Christina Pettersson
Eva Johansson
5.   Dag Ericson
Sören Lekberg
6.   Åsa Stenberg
Carina Moberg
7.   Christer Erlandsson
Pär Nuder
8.   Marie Linder
Cinnika Beiming
9.   Leif Håkansson
Ola Rask
10.   Anna-Karin Lundström
Eva Arvidsson
11.   Niclas Lindberg
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lars Leijonborg
1.   Helena Bargholtz
Karin Pilsäter
2.   Bijan Fahimi
Carl B Hamilton
3.   Camilla Dahlin-Andersson
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lennart Daléus
1.   Andreas Carlgren
2.   Kerstin Lundgren
3.   Berit Jansson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ulla Hoffmann
1.   Helena Duroj
Kenneth Kvist
2.   Birgitta Sevefjord
Kalle Larsson
3.   Serefxan Ciziri
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Gudrun Lindvall
1.   Mikaela Valtersson
Lars Ångström
2.   Erik Frostegren
3.   Märit Friberg
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Amanda Grönlund
1.   Jan Orrenius
Inger Davidson
2.   Magda Ayoub
Mats Odell
3.   Sonia Lunnergård
Ingvar Svensson
4.   Ivar Lundgren
Inger Strömbom
5.   Christina Blom-Andersson
UPPSALA LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Per Bill
1.   Hanna Ericson-Broberg
Gustaf von Essen
2.   Siv Godberg
Lennart Hedqvist
3.   Gunnar Hedberg
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Birgitta Dahl
1.   Tone Tingsgård
Thomas Östros
2.   Björn Kaaling
Barbro Andersson
3.   Agneta Monie
Mats Berglind
4.   Erland Olsson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Harald Nordlund
1.   Ingmarie Gidlund
2.   Bengt Alhquist
3.   Kersti Kollberg
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Rigmor Ahlstedt
1.   Solveig Zander
2.   Lars-Gunnar Eriksson
3.   Gustav Andersson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ingrid Burman
1.   Sören Bergqvist
2.   Jacob Johnson
3.   Berith Eriksson
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Gunnar Goude
1.   Inger Hallqvist-Lindvall
2.   Jan Wikström
3.   Kia Salin
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Mikael Oscarsson
1.   Helena Halldorf
2.   Kjell O. Lejon
3.   Iris Denstedt-Stigzelius
SÖDERMANLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Per Westerberg
1.   Johan Thor
Henrik Landerholm
2.   Margareta Wallin
3.   Peder Wachtmeister
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Anna Lindh
1.   Anders Berglöv
Reynoldh Furustrand
2.   Anne Catrine Fornedal
Laila Bjurling
3.   Jörgen Danielsson
Michael Hagberg
4.   Anneli Hedberg
Elisebeht Markström
5.   Greger Tidlund
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Charlotta Bjälkebring
1.   Firat Nemrud
2.   Kerstin Soläng
3.   Christer Westling
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Birger Schlaug
1.   Maria Wetterstrand
2.   Gunvor G Ericson
3.   Claes G Lissenko
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Björn von der Esch
1.   Liisa Rulander
2.   Östen Eriksson
3.   David Costelius
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Per Unckel
1.   Barbara Beck-Friis
Carl G Nilsson
2.   Anna Lindgren
Stefan Hagfeldt
3.   Gertrud Hermelin
Gunnar Axén
4 .   Marie Morell
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Maj-Inger Klingvall
1.   Anne Ludvigsson
Conny Öhman
2.   Louise Malmström
Sonia Karlsson
3.   Jan-Erik Johansson
Viola Furubjelke
4.   Anne Lindholm
Inge Carlsson
5.   Ove Elf
Berndt Sköldestig
6.   Britt Olauson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Karl-Göran Biörsmark
1.   Carina Johansson
2.   Bo Lövgren
3.   Carina Thuresson
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lena Ek
1.   Staffan Danielsson
2.   Anders Agnemar
3.   Ulla-Britt Holmberg
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Britt-Marie Danestig
1.   Roberto Gonzales-Cabezas
Carlinge Wisberg
2.   Sing-Britt Centerfjäll
3.   Björn Grip
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Helena Hillar Rosenqvist
1.   Åke Karlsson
2.   Per Almgren
3.   Britta Kahanpää
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Yvonne Andersson
1.   Sven Brus
Dan Ericsson
2.   Levi Eckeskog
3.   Maria Frisk
JÖNKÖPINGS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Anders Björck
1.   Ulf Melin
Göte Jonsson
2.   Marie-Louise Ekholm
3.   Bengt-Anders Johansson
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Åke Gustavsson
1.   Helene Pettersson
Margareta Sandgren
2.   Thomas Strand
Martin Nilsson
3.   Margareta Knutsson
Carina Hägg
4.   Henrik Fritzon
Göte Wahlström
5.   Stina Rydberg
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Margareta Andersson
1.   Anders Ljunggren
2.   Kjell Magnusson
3.   Ann-Mari Nilsson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Alice Åström
1.   Kenneth Kindblom
2.   Kristina Nero
3.   Zari Jalili-Rasti
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Marianne Samuelsson
1.   Ronny Korsberg
2.   Robert Erlandsson
3.   Gunilla Estberg
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Alf Svensson
1.   Acko Ankarberg Johansson
Göran Hägglund
2.   Ragnwald Ahlnér
Maria Larsson
3.   Åselotte Andersson
KRONOBERGS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Anders G Högmark
1.   Jan-Olof Franzén
2.   Suzanne Frank
3.   Leif Fransson
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Tomas Eneroth
1.   RosMarie Jönsson Neckö
Carina Adolfsson
2.   Ragnar Lindberg
Lars Wegendal
3.   Gun Lindell
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Eskil Erlandsson
1.   Magdalena Fransson
2.   Gunnar Elm
3.   Marie-Louise Hilmersson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lennart Värmby
1.   Agneta Eriksson
2.   Kerstin Wiréhn
3.   Patrik Nyquist
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Harald Bergström
1.   Rolf Sällryd
2.   Tina Kvistenberg
3.   Dan Bülow
KALMAR LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Nils Fredrik Aurelius
1.   Birgitta Häggström
Leif Carlson
2.   Bo Lundgren
3.   Christina Henriksson
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Håkan Juholt
1.   Peter Akinder
Agneta Ringman
2.   Marianne Dahlberg
Krister Örnfjäder
3.   Jussi Gröhn
Ann-Marie Fagerström
4.   Inger Rydbrink
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Agne Hansson
1.   Sivert Carlsson
2.   Lillebill Grähs
3.   Ann Petersson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lennart Beijer
1.   Annika Björnlund
2.   Sonia Lindell
3.   Bo Malm
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Chatrine Pålsson
1.   Junita Karlsson
2.   Matz Edin
3.   Henrik Gustafsson
GOTLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Roy Hansson
1.   Lena Celion
2.   Christina Eriksson
3.   Hans af Petersens
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lilian Virgin
1.   Christer Engelhardt
2.   Ingibjörg Sigurdsdóttir
3.   Björn Jansson
BLEKINGE LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Jeppe Johnsson
1.   Karl-Gösta Svenson
2.   Solveig Johansson
3.   Carl-Eric Birgersson
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Jan Björkman
1.   Kerstin Andersson
Karin Olsson
2.   Magnus Johansson
Christer Skoog
3.   Pirjo Veteli
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Willy Söderdahl
1.   Annika Börjesson
2.   Günter Dessin
3.   Anne Gillberg
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Johnny Gylling
1.   Claes Bothén
2.   Febe Björklund
3.   Carl-Gunnar Madestam
MALMÖ KOMMUN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Sten Andersson
1.   Inge Garstedt
Margit Gennser
2.   Mats Svanberg
Bertil Persson
3.   Carl-Axel Roslund
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Göran Persson
1.   Leif Jakobsson
Marie Granlund
2.   Hillevi Larsson
Lars-Erik Lövdén
3.   Luciano Astudillo
Britt-Marie Lindkvist
4.   Elsa Hansson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Sten Lundström
1.   Linda Svensson
2.   Ann-Mari Campbell
3.   Vilmer Andersen
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Maj-Britt Wallhorn
1.   Margareta Viklund
2.   Karin Norlin
3.   Magda Ayoub
SKÅNE LÄNS VÄSTRA
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Anna Åkerhielm
1.   Peter Weibull Bernström
Jan Backman
2.   Tomas Petersson
Cristina Husmark Pehrsson
3.   Pia Wikström
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Kent Härstedt
1.   Lena Larsson
Anders Karlsson
2.   Christin Nilsson
Annika Nilsson
3.   Ann Arleklo
Bengt Silfverstrand
4.   Lester Jönsson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Tasso Stafilidis
1.   Ingrid Travnicek
2.   Mikael Persson
3.   Eva Hansen
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Kenneth Lantz
1.   Per Staffan Johansson
2.   Aase Jönsson
3.   Rolf Tufvesson
SKÅNE LÄNS SÖDRA
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Gun Hellsvik
1.   Carl-Axel Johansson
Inga Berggren
2.   Benny Jönsson
Ewa Thalén Finné
3.   Krister Thelin
Lars Lindblad
4.   Catharina von Blixen-Finecke
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Karin Wegestål
1.   Bengt-Göran Hansson
Ronny Olander
2.   Inger Jarl Beck
Anita Jönsson
3.   Per Persson
Morgan Johansson
4.   Lena Wigholm Lindberg
Catherine Persson
5.   Christer Hovbrand
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ulf Nilsson
1.   Olle Schmidt
2.   Caj-Åke Andersson
3.   Eva Klang
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Karin Svensson Smith
1.   Mats Åstrand
2.   Ann Schlyter
3.   Ann-Christin Malmberg
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Matz Hammarström
1.   Marie Henschen
2.   Ulf Holm
3.   Bodil Francke Ohlsson
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Caroline Hagström
1.   Lars Lundberg
2.   Inga Ghenarp
3.   Daniel Liljeberg
SKÅNE LÄNS NORRA OCH ÖSTRA
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Bo Lundgren
1.   Margareta Pålsson
Ingvar Eriksson
2.   Henrik Hammar
Maud Ekendahl
3.   Jörn Holmgren
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ingegerd Wärnersson
1.   Marianne Jönsson
Johnny Ahlqvist
2.   Anders Bengtsson
Ulla Wester Rudin
3.   Bodil Nilsson
Kaj Larsson
4.   Christer Grankvist
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Siw Persson
1.   Christer Nylander
2.   Dick Svensson
3.   Annika Ingelström-Nilsson
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Gunnel Wallin
1.   Per Lindahl
2.   Catharina Månsson
3.   Stig Gartér
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Sven-Erik Sjöstrand
1.   Gun Hammar
2.   Magnus Malmström
3.   Ursula Rohrmüller
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Anders Andersson
1.   Margareta Viklund
2.   Karin Norlin
3.   Magda Ayoub
Tuve Skånberg
1.   Michael Anefur
2.   Berit Wirödal
3.   Katarina Nilsson
HALLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Carl Fredrik Graf
1.   Anne Marie Nilsson Brodén
Liselotte Wågö
2.   Ulla Åsard
Hans Hjortzberg-Nordlund
3.   Gösta Bergenheim
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Jörgen Andersson
1.   Pär-Axel Sahlberg
Ingegerd Sahlström
2.   Hans Hoff
Alf Eriksson
3.   Birgitta Lundqvist
Majléne Westerlund Panke
4.   Willy Strömblad
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lennart Kollmats
1.   Jan Ertsborn
2.   Susanne Beide
3.   Bodil Dahlberg
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Rolf Kenneryd
1.   Anna-Karin Alterå
2.   Ulf Persson
3.   Gunnel Bengtsson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Kjell-Erik Karlsson
1.   Carin Blennerhed
2.   Mikael Hallberg
3.   Gunnel Karlsson
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ester Lindstedt Staaf
1.   Göran Gremyr
Lars Gustafsson
2.   Joachim Wadström
3.   Karl-Gunnar Svensson
GÖTEBORGS KOMMUN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Tom Heyman
1.   Gunnar Ek
Cecilia Magnusson
2.   Claës W Uggla
Göran Lindblad
3.   Nicola Hesslén
Lennart Fridén
4.   Per Boëthius
Anita Sidén
5.   Carl-Otto Lange
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Sven Hulterström
1.   Lise-Lotte Ekelund
Marianne Carlström
2.   Rolf Lindén
Jan Bergqvist
3.   Cecilia Dalman Eek
Siw Wittgren-Ahl
4.   Hewa Cardoi
Claes-Göran Brandin
5.   Carina Lindberg
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Eva Flyborg
1.   Erling Bager
2.   Mikael Romanus
3.   Rosie Rothstein
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Johan Lönnroth
1.   Maria Löfgren
Berit Jóhannesson
2.   Dan Wikström
Rolf Olsson
3.   Ann-Christine Andersson
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Kia Andreasson
1.   Claes Roxbergh
2.   Maria Wetterstrand
3.   Michael Rudvall
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Per Landgren
1.   Lars F Eklund
Ingrid Näslund
2.   Annelie Enochson
3.   Johan Holmdahl
VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS VÄSTRA
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Inger René
1.   Mikael Cederbratt
Kent Olsson
2.   Lars-Arne Staxäng
Berit Adolfsson
3.   Ove Andersson
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lennart Nilsson
1.   Jan-Olof Larsson
Lisbet Calner
2.   Kenneth G Forslund
Mona Berglund Nilsson
3.   Karin Mårtensson
Märta Johansson
4.   Per-Arne Brink
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Kenth Skårvik
1.   Marianne Beyer
2.   Birgitta Adolfsson
3.   Torkel Lindahl
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Åsa Torstensson
1.   Elving Andersson
2.   Ingrid Larsson
3.   Maria Kornevik-Jakobsson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lars Bäckström
1.   Florence Fridén
2.   Evy Öhrström
3.   Sven Gunnar Lunneryd
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Per Lager
1.   Ann Margret Mossberg
2.   Birgitta Svensson
3.   Per Leonardsson
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Åke Carnerö
1.   Urban Svensson
Rosita Runegrund
2.   Marianne Janson
3.   Thomas Fransson
VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS NORRA
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Elizabeth Nyström
1.   Göran Hernberger
Björn Leivik
2.   Niclas Grönvall
3.   Astrid Karlsson-Björkman
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ingvar Johnsson
1.   Ingemar Bengtsson
Britt Bohlin
2.   Kerstin Fredriksson
Nils-Erik Söderqvist
3.   Peter Jonsson
Christina Nenes
4.   Ulla Wendel
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Elver Jonsson
1.   Inger Gustavsson
2.   Kenneth Carlsson
3.   Anita Brodén
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Marianne Andersson
1.   Ingrid Petersson
2.   Torbjörn Olsson
3.   Boel Andersson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Stig Sandström
1.   Rossana Valeria D.
2.   America Vera Savala
3.   Bo Welin
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Barbro Johansson
1.   Bertil Borglund
2.   Gunnar Johansson
3.   Birgit Karlsson
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ingemar Vänerlöv
1.   Claes-Olof Olsson
Fanny Rizell
2.   Monica Selin
3.   Per-Agne Jacobsson
VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS SÖDRA
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lars Björkman
1.   Birgitta Wichne
2.   Unto-Einar Suhonen
3.   Christina Brandt
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Arne Kjörnsberg
1.   Leila Pekkala
Sonja Fransson
2.   Lars-Olof Karlsson
Berndt Ekholm
3.   Åsa Karlsson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Jonas Ringqvist
1.   Rossana Valeria D.
2.   America Vera Savala
3.   Bo Welin
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Kjell Eldensjö
1.   Else-Marie Lindgren
2.   Sivert Oxelbark
3.   Christina Claesson
VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS ÖSTRA
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lars Hjertén
1.   Cecilia Widegren
Lars Elinderson
2.   Stig Lagergren
3.   Ulf Leuchowius
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Kjell Nordström
1.   Jörgen Ålebring
Monica Green
2.   Marie-Louise, Mia, Bloom
Urban Ahlin
3.   Åke Jönsson
Carina Ohlsson
4.   Carina Gullberg
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Birgitta Carlsson
1.   Per Gustafsson
2.   Christer Eliasson
3.   Lilian Björk-Svensson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Per Rosengren
1.   Margareta Demegård
2.   Egon Frid
3.   Britt Norström
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ulla-Britt Hagström
1.   Conny Brännberg
Holger Gustafsson
2.   Michael Kihlström
3.   Berit Nordenberg
VÄRMLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Jan-Evert Rådhström
1.   Stina Lendrup
Per-Samuel Nisser
2.   Henrik Toremark
3.   Ingrid Fredriksson
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lisbeth Staaf-Igelström
1.   Frank Lassen
Torgny Danielsson
2.   Birgitta Halvarsson
Ann-Kristine Johansson
3.   Anders Thörne
Jarl Lander
4.   Eva Mikaelsson-Grützelius
Marina Pettersson
5.   Tomas Riste
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Runar Patriksson
1.   Michael Helmersson
2.   Phebe Östman
3.   Johan Wästlund
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Viviann Gerdin
1.   Ola Persson
2.   Erik A. Eriksson
3.   Sven Bjureld
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Marie Engström
1.   Gun Partanen
Sture Arnesson
2.   Roger Höögh
3.   Erika Björklund
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Dan Kihlström
1.   Lilian Arvidsson
2.   Tomas Seidal
3.   Kjell Olsson
ÖREBRO LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Sten Tolgfors
1.   Johan Lagerfelt
Ola Karlsson
2.   Inger Högström-Westerling
3.   Barbro Holmqvist
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Maud Björnemalm
1.   Lennart Axelsson
Hans Karlsson
2.   Eva Marcusdotter
Inger Lundberg
3.   Lars-Åke Josefsson
Nils-Göran Holmqvist
4.   Ulla Berg
Helena Frisk
5.   Håkan Bergman
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Johan Pehrson
1.   Staffan Werme
2.   Gudrun Norberg
3.   Carmen Cristofor
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Sofia Jonsson
1.   Anders Svärd
2.   Karl Arne Löthgren
3.   Gunhild Wallin
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Peter Pedersen
1.   Murad Artin
Elise Norberg
2.   Mia Sydow Mölleby
3.   Rolf Östman
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Mikael Johansson
1.   Birgitta Wallbom
2.   Bo Edvardsson
3.   Olof Johansson
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Rose-Marie Frebran
1.   Sven Gunnar Persson
2.   Noomi Tönnäng
3.   Thord Andersson
VÄSTMANLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Tomas Högström
1.   Staffan Anger
Karin Falkmer
2.   Göran Edlund
3.   Niklas Claesson
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Lena Hjelm-Wallén
1.   Paavo Vallius
Sven-Erik Österberg
2.   Anna Lindström
Margareta Israelsson
3.   Börje Sturk
Göran Magnusson
4.   Denise Bergström
Mariann Ytterberg
5.   Bjarne Ohlsson
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Kerstin Heinemann
1.   Bengt-Åke Nilsson
2.   Dagny Tellner
3.   Lars Alderfors
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Tanja Linderborg
1.   Stig Henriksson
2.   Christina Hartin Silvergran
3.   Kent Persson
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Magnus Jacobsson
1.   Margareta Viklund
2.   Karin Norlin
3.   Magda Ayoub
DALARNAS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Christel Anderberg
1.   Alf Arvidsson
Rolf Gunnarsson
2.   Ulla Pehrson
3.   Anders Jonsson
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Bengt Ola Ryttar
1.   Barbro Hietala Nordlund
Marita Ulvskog
2.   Kurt Kvarnström
Per-Erik Granström
3.   Arne Mellqvist
Laila Bäck
4.   Anneli Särnblad
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Kenneth Johansson
1.   Elisabeth Lindén Brandt
2.   Bertil Daniels
3.   Karin Örjes
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Hans Andersson
1.   Anders Wiklund
Lena Olsson
2.   Yvonne Frid Sundström
3.   Ola Olin
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Kerstin-Maria Stalin
1.   Jan Lindholm
2.   Sara Källgarn
3.   Carl-Gustaf Morgården
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ulf Björklund
1.   Lennart Sacrédeus
2.   Ulla Wäfors
3.   Ulrik Lindgren
GÄVLEBORGS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Patrik Norinder
1.   Åsa Äng Eriksson
Anne-Katrine Dunker
2.   Tove Holm
3.   Margareta B Kjellin
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Erik Åsbrink
1.   Agneta Brendt
Ulrica Messing
2.   Kenth Högström
Per-Olof Svensson
3.   Eva Grandin
Sinikka Bohlin
4.   Håkan Stadin
Raimo Pärssinen
5.   Carina Holm
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Sven Bergström
1.   Alice Lindgren
2.   Anders W Jonsson
3.   Maud Kvarnäng
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Owe Hellberg
1.   Mikael Damberg
Yvonne Oscarsson
2.   Marita Engström
3.   Jerker Svensson
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Thomas Julin
1.   Lotta Nilsson-Hedström
2.   Lorentz Höjer
3.   Karin Jansson
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ragnwi Marcelind
1.   Lars-Erik Häggblom
2.   Margareta Sidenvall
3.   Kent Sjöberg
VÄSTERNORRLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Per-Richard Molén
1.   Lennart Bolander
2.   Jarl-Erik Smeds
3.   Inger Eriksson
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Agneta Lundberg
1.   Michael Lund
Göran Norlander
2.   Birgith Johansson
Kerstin Kristiansson
3.   Stefan Löfvén
4.   Pia Kristmansson
5.   Jonne Norlin
Hans Stenberg
1.   Eva Mörk
Susanne Eberstein
2.   Roger Johansson
3.   Henry Heiniö
4.   Pia Edin
5.   Joao Pinheiro
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Birgitta Sellén
1.   Carl Edblom
2.   Tage Påhlsson
3.   Hans Hedlund
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Gunilla Wahlén
1.   Gun Larsson
Claes Stockhaus
2.   Lars-Gunnar Hultin
3.   Erika Andersson
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Jan Erik Ågren
1.   Brita Ullman
2.   Göran Sydhage
3.   Maria Utbult
JÄMTLANDS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Ola Sundell
1.   Per-Arne Arvidsson
2.   Lena Johansson
3.   Pär Jönsson
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Margareta Winberg
1.   Berit Andnor
Rune Berglund
2.   Erik Magnusson
3.   Kjerstin Berthelsen
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Erik Arthur Egervärn
1.   Karin Stierna
2.   Per Åsling
3.   Aino Blomqvist
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Camilla Sköld
1.   Peter Frost
2.   Berit Dahlström
3.   Lars Johansson
VÄSTERBOTTENS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Anders Sjölund
1.   Ulla Löfgren
2.   Marianne Löfstedt
3.   Arne Hellsten
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Mats Lindberg
1.   Lars Lilja
Carin Lundberg
2.   Marie-Louise Rönnmark
KG Abramsson
3.   Britta Rådström
Lena Sandlin
4.   Staffan Connysson
Rinaldo Karlsson
5.   Eva Björmsjö
FOLKPARTIET LIBERALERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Yvonne Ångström
1.   Lennart Degerliden
2.   Lars Jacobsson
3.   Håkan Lindh
CENTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Åke Sandström
1.   Tomas Mörtsell
2.   Kerstin Nilsson
3.   Rolf Olofsson
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Maggi Mikaelsson
1.   Boel Lindén
Lennart Gustavsson
2.   Keykaus Abbasi
3.   Pia Risán
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Peter Eriksson
1.   Ingegerd Saarinen
2.   Bernt Erik Nordenström
3.   Louise Vedin
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Gunilla Tjernberg
1.   Rolf Sandström
2.   Maine Bommelin
3.   Herbert Lundberg
NORRBOTTENS LÄN
MODERATA SAMLINGSPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Olle Lindström
1.   Hans Swedell
2.   Krister Hammarbergh
3.   Mattias Karlsson
ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Anders Sundström
1.   Kristina Zakrisson
Monica Öhman
2.   Bengt Niska
Lennart Klockare
3.   Birgitta Gidblom
Birgitta Ahlqvist
4.   Lennart Thörnlund
Lars U. Granberg
5.   Maria Öberg
VÄNSTERPARTIET
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Siv Holma
1.   Madelene Liinanki
Stig Eriksson
2.   Börje Lööw
3.   Ella Lund
KRISTDEMOKRATERNA
Ledamot av riksdagen
Ersättare
Erling Wälivaara
1.   Agneta Magnusson
2.   Sune Berg
3.   Leif Gramner
3 § Anmälan om ersättare för statsråd
Ålderspresidenten meddelade att följande ersätta-
re kallats att fr.o.m. denna dag tjänstgöra som ersätta-
re för statsråd
Tullia von Sydow för Pierre Schori
Christina Axelsson för Björn von Sydow
Björn Kaaling för Thomas Östros
Anders Berglöv för Anna Lindh
Anne Ludvigsson för Maj-Inger Klingvall
Leif Jakobsson för Göran Persson
Pär-Axel Sahlberg för Jörgen Andersson
Paavo Vallius för Lena Hjelm-Wallén
Barbro Hietala Nordlund för Marita Ulvskog
Kenth Högström för Ulrica Messing
Agneta Brendt för Erik Åsbrink
Berit Andnor för Margareta Winberg
Kristina Zakrisson för Anders Sundström
4 § Anmälan om ledigheter från dagens sam-
manträde
Ålderspresidenten meddelade att Marianne Samu-
elsson (mp), Pär Nuder (s), Caroline Hagström (kd),
Berndt Ekholm (s), Per Rosengren (v) och Bengt-Ola
Ryttar (s) beviljats ledighet från deltagande i dagens
sammanträde.
5 § Upprop
Företogs upprop av kammarens ledamöter.
6 § Val av talman
Anf. 2 SVEN HULTERSTRÖM (s):
Herr ålderspresident! Å den Socialdemokratiska
riksdagsgruppens vägnar ber jag att till talman få
föreslå Birgitta Dahl.
Kammaren valde med acklamation Birgitta Dahl
(s) till talman.
7 § Val av förste vice talman
Anf. 3 LARS TOBISSON (m):
Herr ålderspresident! Å den Moderata riksdags-
gruppens vägnar föreslår jag som förste vice talman
Anders Björck.
Kammaren valde med acklamation Anders Björck
(m) till förste vice talman.
8 § Val av andre vice talman
Anf. 4 LARS BÄCKSTRÖM (v):
Herr ålderspresident! Vänsterpartiets riksdags-
grupp föreslår som andre vice talman Eva Zetterberg.
Kammaren valde med acklamation Eva Zetter-
berg (v) till andre vice talman.
9 § Val av tredje vice talman
Anf. 5 GÖRAN HÄGGLUND (kd):
Herr ålderspresident! Som tredje vice talman före-
slår Kristdemokraternas riksdagsgrupp Rose-Marie
Frebran.
Kammaren valde med acklamation Rose-Marie
Frebran (kd) till tredje vice talman.
Talmannen och vice talmännen intog sina platser.
Anf. 6 TALMANNEN:
Ärade riksdagsledamöter! På mina och de vice
talmännens vägnar vill jag framföra ett varmt tack för
det förtroende ni givit oss fyra genom att välja oss till
riksdagens talmän. Det är ett både hedrande och för-
pliktande uppdrag. Vi kommer att göra vårt yttersta
för att motsvara de krav som skall ställas på oss att
med oväld och all den skicklighet vi förmår leda
riksdagens arbete och representera folkstyret.
Jag önskar alla ledamöter - nyvalda och omvalda
- varmt välkomna till riksdagen och det ansvarsfulla
uppdrag ni anförtrotts av medborgarna. Det arbetsår
som väntar, 1998/99 års riksmöte, kommer att kräva
alldeles särskilda insatser av oss. Det gäller inte minst
den nya budgetprocessen, som nu för första gången
skall hanteras efter ett val och därmed under än större
tidspress än vanligt.
Det goda samarbetsklimat som traditionellt kän-
netecknar riksdagen, tillsammans med ett engagerat
arbete av riksdagens skickliga och kompetenta perso-
nal, kommer att ge oss folkvalda de bästa förutsätt-
ningar att klara även de utmaningar som nu ligger
framför oss.
Vår viktigaste uppgift är och förblir att stärka
tilltron till demokratins möjligheter hos medborgarna
i Sverige, vårt eget land, och utanför vårt lands grän-
ser.
10 § Val av kammarsekreterare
Anf. 7 SVEN HULTERSTRÖM (s):
Fru talman! Efter samråd med företrädare för
riksdagsgrupperna ber jag att till kammarsekreterare
få föreslå Anders Forsberg.
Kammaren valde med acklamation Anders Fors-
berg till kammarsekreterare.
Anf. 8 TALMANNEN:
Vi hälsar den nya kammarsekreteraren Anders
Forsberg varmt välkommen till ett mycket ansvars-
fullt uppdrag som riksdagens kammarsekreterare.
11 § Anmälan om valberedningens samman-
sättning m.m.
Med stöd av 7 kap. 2 § riksdagsordningen och
tilläggsbestämmelsen 7.2.1 hade partiernas repre-
sentation i valberedningen fastställts till
sex platser för Socialdemokraterna
fyra platser för Moderata samlingspartiet
två platser för Vänsterpartiet
två platser för Kristdemokraterna
en plats för Centerpartiet
en plats för Folkpartiet liberalerna
en plats för Miljöpartiet de gröna
Partigrupperna hade anmält följande
ledamöter i valberedningen
Sven Hulterström (s)
Lars Tobisson (m)
Alice Åström (v)
Göran Hägglund (kd)
Birgitta Carlsson (c)
Elver Jonsson (fp)
Per Lager (mp)
Carin Lundberg (s)
Knut Billing (m)
Sören Lekberg (s)
Marianne Carlström (s)
Kenneth Kvist (v)
Chatrine Pålsson (kd)
Inger René (m)
Johnny Ahlqvist (s)
Bo Lundgren (m)
Inger Lundberg (s)
suppleanter i valberedningen
Martin Nilsson (s)
Gun Hellsvik (m)
Britt-Marie Danestig (v)
Dan Ericsson (kd)
Margareta Andersson (c)
Kerstin Heinemann (fp)
Barbro Johansson (mp)
Carina Moberg (s)
Per Unckel (m)
Ingemar Josefsson (s)
Ingegerd Wärnersson (s)
Per Rosengren (v)
Fanny Rizell (kd)
Per Westerberg (m)
Hans Stenberg (s)
Beatrice Ask (m)
Märta Johansson (s)
Talmannen förklarade de anmälda företrädarna
för respektive partigrupper utsedda till ledamöter och
suppleanter i valberedningen för riksdagens inneva-
rande valperiod.
Valberedningen kallades till konstituerande
sammanträde kl. 14.00 denna eftermiddag i talmans-
konferensens rum.
12 § Avsägelser
Talmannen meddelade att Carl B Hamilton (fp)
anhållit om att fr.o.m. i dag bli entledigad från upp-
draget som riksdagsledamot.
Kammaren biföll denna avsägelse.
Talmannen meddelade att Anders Andersson (kd)
anhållit om att fr.o.m. i dag bli entledigad från upp-
draget som riksdagsledamot.
Kammaren biföll denna avsägelse.
Talmannen meddelade att Elise Norberg (v) an-
hållit om att fr.o.m. i dag bli entledigad från uppdra-
get som riksdagsledamot.
Kammaren biföll denna avsägelse.
13 § Ledighet m.m.
Talmannen meddelade att Pär Nuder (s) ansökt
om ledighet under tiden den 5 oktober 1998-
13 september 1999.
Kammaren biföll denna ansökan.
Talmannen meddelade att Yilmaz Kerimo (s)
skulle tjänstgöra som ersättare för Pär Nuder.
14 § Ersättare för talmannen
Talmannen anmälde att Tone Tingsgård (s) skulle
tjänstgöra som ersättare för henne under den tid hon
var riksdagens talman.
15 § Meddelande om val
Talmannen meddelade att tisdagen den 13 oktober
skulle företas val till bl.a. utskott och förvaltningssty-
relse.
16 § Anmälan om inkomna faktapromemorior
om förslag från Europeiska kommissionen
Talmannen meddelade att följande faktaprome-
morior om förslag från Europeiska kommissionen
inkommit och delats ut till kammarens ledamöter:
Förslag till rådets direktiv om tillhandahållande av
konsumentinformation om bränsleekonomi vid
marknadsföring av nya personbilar KOM (98) 489
Förslag till förordning om ändring av förordning om
inrättandet av en tullkodex för gemenskapen
(transitering) KOM (98) 428
Förslag till beslut om ett gemenskapsprogram för
ungdomar, "Ungdom" KOM (98) 331
Meddelande om genomförandet av slutsatserna från
det mellanliggande ministermötet om integrering
av fisk- och miljöfrågor den 13-14 mars 1997 i
Bergen KOM (98) 326
Förslag om ändring av förordning om införande av ett
kontrollsystem för den gemensamma fiskeripoliti-
ken KOM (98 )303
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv
om ändring av direktiv om tillnärmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i
motorfordon KOM (98) 159
Förslag till rådets förordning (EG) om erkännande
vad gäller trafik inom gemenskapen av nationali-
tetsmärke för den medlemsstat i vilken motorfor-
don och släpvagnar till motorfordon är registrera-
de KOM (98) 227, KOM (97) 366
Rapport från den Europeiska kommissionen till rådet
och Europaparlamentet "Effektiviteten och tillför-
litligheten i europeisk standardisering enligt den
nya metoden" KOM (98) 291
Meddelande från kommissionen - lagstifta mindre
med bättre resultat KOM (98) 345
Förslag till rådsbeslut om Avtal om ömsesidigt er-
kännande i samband med bedömning av överens-
stämmelse mellan Canada och Europeiska gemen-
skapen KOM (98) 271
Förslag till rådets förordning om övergångsåtgärderna
för inrättande av euro i den gemensamma jord-
brukspolitiken KOM (98) 367
Europeiska gemenskapernas allmänna budget för
1999 KOM (98) 300
Meddelande om miljöstrategier inför anslutningen:
Utmaningen inför utvidgningen med kandidatlän-
derna i Central- och Östeuropa KOM (98) 294
Förslag till rådet om en gemensam åtgärd om solida-
ritet vid mottagande och vistelse av fördrivna per-
soner som beviljats tillfälligt skydd KOM (98) 372
Förslag till rådet om en gemensam åtgärd om tillfäl-
ligt skydd för fördrivna personer KOM (98) 372
Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets sjätte
direktiv om harmonisering av medlemsstaternas
lagstiftning rörande omsättningsskatter; vad gäller
reglerna om avdragsrätt för mervärdesskatt m.m.
KOM (98) 377
Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv om
tillnärmning av skatt på cigaretter, direktiv om
tillnärmning av skatter på andra tobaksvaror än
cigaretter och direktiv om andra skatter än om-
sättningsskatter som påverkar förbrukningen av
tobaksvaror KOM (98) 320
Förslag till rådets förordning om ändring av rådets
förordning (EEG) om en uppförandekod för dato-
riserade bokningssystem KOM (98) 381
Förslag till rådets förordning om ändring av rådets
förordning (EEG) om inrättandet av en tullkodex
för gemenskapen KOM (98) 226
Förslag till rådsbeslut om att inrätta ett system för att
övervaka de genomsnittliga koldioxidutsläppen
från nya personbilar KOM (98) 348
Förslag till rådets förordning om ämnen som bryter
ned ozonskiktet KOM (98) 398
Förslag till rådets förordning (EG) om den gemen-
samma organisationen av marknaden för vin
KOM (98) 370
Förslag till rådets förordning om upprättande av en
gemenskapsordning för kontroll av export av va-
ror och teknik med dubbla användningsområden
KOM (98) 257
Meddelande från kommissionen till Europaparla-
mentet och rådet "att göra inre marknadens regler
effektivare" KOM (98) 296
Förslag till rådets beslut om ändring av bilagan till
direktiv vad gäller svin som passerar mellansta-
tioner KOM (98) 478
17 § Anmälan om skriftliga frågor med skrift-
liga svar
Talmannen meddelade att under tiden den
11 juni-2 oktober hade 236 frågor framställts samt att
det under samma tid hade inkommit 281 skriftliga
svar på frågor.
18 § Bordläggning
Anmäldes och bordlades
Propositioner
1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s kon-
vention om barnets rättigheter i Sverige
1997/98:183 Kontroll av syntetiska droger m.m.
1997/98:184 Ändringar i radio- och TV-lagen
(1996:844), m.m.
1997/98:185 Akt om ändring i ILO:s stadga samt
ILO:s konvention och rekommendation om hem-
arbete
1997/98:186 Ny beslutsordning på bank- och försäk-
ringsområdet
1997/98:188 Vissa ändringar i marknadsföringslagen
(1995:450) m.m.
1997/98:189 Patientens ställning
Skrivelser
1997/98:187 Uppföljning av budgetåret 1997
1997/98:190 Elektronisk handel
Förslag
1997/98:RR11 Riksdagens revisorers förslag angåen-
de Sveriges införlivande av EG-rätten
Propositioner
1998/99:3 Åtgärder mot dopning
1998/99:4 Stärkt patientinflytande
1998/99:6 Fortsatt giltlighet av 1952 års tvångsme-
delslag och lagen om hemlig kameraövervakning
Skrivelser
1998/99:2 Informationssamhället inför 2000-talet
1998/99:20 1998 års redogörelse för företag med
statligt ägande
19 § Kammaren åtskildes kl. 11.34.
2

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.