Riksdagens protokoll 2013/14:72 Fredagen den 21 februari

Riksdagens protokoll 2013/14:72

Riksdagens protokoll
2013/14:72
Fredagen den 21 februari
Kl. 09:00 - 09:23

1 § Anmälan om subsidiaritetsprövning

 
Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2013/14:16 för tisdagen den 18 februari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från skatteutskottet. 

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 
Följande skrivelse hade kommit in: 
 
Interpellation 2013/14:267  
 
Till riksdagen 
Interpellation 2013/14:267 Regeringens skattepolitik  
av Eva-Lena Jansson (S)  
Interpellationen kommer inte att kunna besvaras inom föreskriven tid. 
Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang. 
Stockholm den 20 februari 2014 
Finansdepartementet  
Anders Borg (M) 
Enligt uppdrag 
Magnus Bengtson  
Departementsråd  

3 § Anmälan om faktapromemoria

 
Talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 
2013/14:FPM51 Undertecknande av Marrakechfördraget om inskränkningar i upphovsrätten till förmån för personer med synnedsättning KOM(2013) 926 till näringsutskottet  

4 § Ärenden för hänvisning till utskott

 
Följande dokument hänvisades till utskott: 
Propositioner 
2013/14:92 till justitieutskottet  
2013/14:117 till kulturutskottet  
 
Motioner 
2013/14:C3 till civilutskottet  
2013/14:Sf10–Sf13 till socialförsäkringsutskottet  

5 § Svar på interpellation 2013/14:286 om kartläggning av afrofobin

Anf. 1 Statsrådet ERIK ULLENHAG (FP):

Herr talman! Kent Ekeroth har frågat mig om jag anser att Mångkulturellt centrums kartläggning och kunskapsöversikt över afrofobi i dagens Sverige utgör adekvat underlag för regeringsbeslut. 
Under våren avser regeringen att återkomma till riksdagen med en skrivelse om en samlad strategi för ett fortsatt systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige. Ett viktigt fokusområde för strategin är främlingsfientlighet. I samband med detta har vi sett ett behov av att inhämta kunskap om olika former av intolerans. Ett exempel är betänkandet av Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet. 
Vidare har Mångkulturellt centrum beviljats bidrag för att genomföra en kartläggning av och en kunskapsöversikt över afrofobi i dagens Sverige utifrån statistik, forskning och annan kunskap inom området. I dag saknas en samlad kunskap när det gäller afrofobi, och det är därför bra att denna första kartläggning nu har gjorts. 
Regeringen för en aktiv politik för att motverka antisemitism, islamofobi, antiziganism, afrofobi och andra former av främlingsfientlighet och intolerans. Att inhämta kunskap och underlag från olika källor är en viktig och naturlig del i arbetet. Vad som slutligen beaktas i en kommande skrivelse bereds för närvarande inom Regeringskansliet.  

Anf. 2 KENT EKEROTH (SD):

Herr talman! ”Det är pedofili som driver vita män till att gifta sig med asiatiska kvinnor.” 
”Internationell adoption kan liknas vid den transatlantiska slavhandeln.” 
”Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande.” 
Det är alltså inte jag som tycker det här eller har skrivit de här sakerna. Nej, jag citerar bara den person som kommer att leda regeringens utredning om afrofobi. Han heter Tobias Hübinette. Hübinette är – förutom att han besitter starkt rasistiska åsikter – en flerfaldigt dömd AFA-extremist, vilket jag återkommer till. 
Dessa mycket anmärkningsvärda citat är långt ifrån allt. I Kurdo Baksis tidning Svartvitt berättar Hübinette: ”Jag började helt enkelt attackera och mer eller mindre misshandla personer som betedde sig direkt rasistiskt i min närhet. Det kunde röra sig om allt från fullfjädrade skinheads, till barn i skolåldern eller äldre herrar och damer”. 
I samma tidning skriver Hübinette: ”Enligt min uppfattning är alla vita människor, oavsett kön och samhällsklass, per definition rasister i egenskap av socialiserade kulturbärare.” 
Så sent som förra året, 2013, hade Hübinette en diskussion på Twitter om sin attack mot ett förskolebarn. Jag har utskriften här. Han hänvisade där till en artikel i vänstertidningen Arena från 2010, där han inledde med att beskriva hur ett förskolebarn misshandlas. Han skriver: ”Jag rusar in genom bakdörren och tränger mig fram bland barnen och trycker upp pojken mot glasrutan så han börjar kvida och ropa ´nej, nej´.” 
Detta är den person som regeringen har anlitat för sin rapport om afrofobi. Det är ganska fantastiskt. Nu kommer Ullenhag säkert att skylla på att det var Mångkulturellt centrum som fick uppdraget och inte Hübinette, men det är en ganska dålig ursäkt. Enligt Mångkulturellt centrums hemsida har de 27 anställda, däribland två forskare varav Hübinette är en. Listan på vem som skulle utföra utredningen är alltså rätt kort. Det var ganska uppenbart vem det skulle bli med tanke på att Hübinette ser rasism precis överallt. 
Redan i initialskedet kan man alltså ifrågasätta regeringens omdöme ganska starkt. När Hübinette sedan fick uppdraget, vilket stod klart redan i december, sade regeringen ingenting. Och när rapporten sedan är klar – vad gör regeringen då? Jo, Ullenhag går ut och ger rapporten legitimitet och låtsas som att det regnar. 
Jag tycker att det är ganska fantastiskt. Vi har en regering som med gott mod anlitar en flerfaldigt dömd våldsvänsterextremist med tydligt rasistiska åsikter och som dessutom av många anses vara psykiskt instabil – vilket inte ter sig så konstigt med tanke på hans ganska digra brottslighet, vilket jag återkommer till. Fast det kanske ligger i linje med det regeringen brukar göra. Vi minns väl alla när regeringens framtidskommission skulle delta i samma seminarium som en annan våldsdömd vänsterextremist – den råndömde Sebastian Stakset. 
Ett pressmeddelande i december 2012 gjorde klart att Stakset skulle delta i samma seminarium som regeringen trots att Stakset tidigare samma år skrev att han vill ”tortera ihjäl Jimmie Åkesson”. Framtidskommissionens kanslichef Jesper Strömbäck såg inga problem med deltagandet trots att han i förväg kände till att Stakset skulle delta. 
Jag önskar att jag kunde bli förvånad, men jag blir inte det. Även om jag inte blir förvånad är detta inte jättesmickrande för regeringen, kan man tycka. 

Anf. 3 Statsrådet ERIK ULLENHAG (FP):

Herr talman! Låt mig först vara mycket tydlig. De citat som interpellanten läser upp är helt oacceptabla. Vi måste alltid vara mycket klara med att vi aldrig accepterar våld. Det finns flera citat som interpellanten lyfte fram av just denna forskare som jag starkt tar avstånd ifrån. De ligger mycket långt ifrån mina värderingar. 
Det blev ingenting om ämnet; så är det när det gäller Sverigedemokraterna. Frågeställningen var vad vi ska göra åt afrofobi och vad vi ska göra åt främlingsfientlighet. Jag misstänkte i och för sig att det var denna fråga som låg bakom. Jag skulle ha blivit positivt överraskad om jag hade sett Kent Ekeroth stå i denna talarstol och ta det hot som främlingsfientlighet är på allvar. Fundera på vad vi kan göra för att skapa ett samhälle där vi behandlar människor lika! Vad kan vi göra där Kent Ekeroth kan vara lika tydlig i talarstolen om främlingsfientlighet som han är nu när han hoppar på en enskild forskare? 
Vi ska vara lite noggranna, Kent Ekeroth. Vi står trots allt i riksdagens talarstol. Detta är inte regeringens utredning. Det är ett kunskapsunderlag till en skrivelse som vi senare kommer att komma med till riksdagen. Det är något helt annat. Det är inte heller någon enskild forskare som har fått uppdraget, och det vet Kent Ekeroth. Det är ett center som heter Mångkulturellt centrum. 
Jag diskuterar gärna innehållet. Det finns saker i rapporten som är bra. Det finns saker som vi kan ha nytta av i det fortsatta arbetet mot främlingsfientlighet. Men där tror jag att Kent Ekeroth är ganska ointresserad. Det finns aldrig några förslag, och det finns aldrig någon diskussion om den vardagsrasism som drabbar många svenskar. Det finns aldrig några förslag, och det finns aldrig någon diskussion när det gäller hatbrott som drabbar människor som har flyttat hit, som har en utländsk bakgrund eller som har en annan hudfärg än jag och Kent Ekeroth. Den diskussionen för aldrig Kent Ekeroth. Men jag för den gärna. 
Det finns ett antal förslag i den utredning som kom från Mångkulturellt centrum som jag i samband med att underlaget överlämnades till regeringen var ganska tydlig med att jag inte står bakom. Jag tror inte på positiv särbehandling; jag tror att det är för komplicerat i det svenska samhället. Jag tror inte att det är en lösning, för vi riskerar att hamna i en situation där individer känner att de blir, eller blir, diskriminerade – som en bakvänd effekt av positiv särbehandling. 
Jag tror inte heller på ökad etnisk statistik. Jag vet att det finns minoriteter i Sverige som vill ha mer av etnisk statistik. Den sverigefinska gruppen och andra grupper vill ha det eftersom det är lättare att se till att människor till exempel lär sig det finska språket eller den finska kulturen. Detta lyfter Mångkulturellt centrum fram. 
Varför säger jag då nej? Jo, därför att vi har en historia av registrering som förskräcker när det gäller Sveriges judar och romer. Där handlar det för mig och för regeringen om att vara mycket tydliga med att vi inte tänker öppna en dörr mot ökad etnisk registrering. 
Jag fortsätter gärna den här diskussionen en stund till, och jag vill gärna höra Kent Ekeroth utveckla lite grann vad som är Sverigedemokraternas syn på rasism och främlingsfientlighet. Finns det i Sverige? Har ni tagit något initiativ i denna kammare? Ni talar, har jag förstått, internt om nolltolerans mot rasism, och det gör att ert medlemsutskott och er partistyrelse har fullt upp med att utesluta människor till höger och vänster. Men vad gör ni i praktiken? Ni är i grunden ett parti som startades av ett antal aktivister ur den rasistiska sekten Bevara Sverige svenskt. Det vore intressant om du grävde lite i er egen historia, Kent Ekeroth. Hur går ni vidare från att ha startats av ett antal aktivister som faktiskt var rena rasister? 
Jag säger det igen, så att du slipper upprepa det. De citat du läste upp är fullständigt oacceptabla. Vi ska aldrig acceptera våld. Flera av uttalandena från den här forskaren tar jag kraftigt avstånd från. Jag kan göra det igen, eftersom jag gissar att du kommer att fastna vid detta. Men fördjupa dig gärna lite kring vad ni vill göra åt främlingsfientligheten. Ser du att det finns främlingsfientlighet i det svenska samhället över huvud taget? 

Anf. 4 KENT EKEROTH (SD):

Herr talman! Jag ska börja med att svara på några frågor som Ullenhag ställde. Han frågade vad vi kan göra för att behandla alla lika. Till att börja med kan vi skippa lagstiftningen om hets mot folkgrupp som faktiskt gör skillnad på folk och folk. Det står att det är baserat på ras, etnicitet och så vidare, vilket innebär att du står här och försvarar en lag där man ska rasbestämma folk och som svenskar dessutom inte är skyddade av. Alla är alltså inte ens lika inför lagen, för svenskar omfattas inte av lagen om hets mot folkgrupp. Där har vi någonting som ni kan göra för att behandla alla lika. 
Något annat som ni kan göra för att behandla alla lika är att ta bort instegsjobben som innebär att bara invandrare ska få sin lönekostnad subventionerad med 80 procent, medan svenskar som söker samma jobb inte får sin lön subventionerad. Där har vi en annan sak som man kan göra för att behandla alla lika. 
Finns det främlingsfientlighet i Sverige i dag? Främlingsfientlighet är ett ord man kan använda. Svenskfientlighet är ett annat ord som är på framväxt, och det som det beskriver är ganska omfattande i Sverige i dag, enligt vårt sätt att se på det. Dessutom är antisemitismen på frammarsch, och det är till stora delar på grund av alliansregeringens politik men även på grund av tidigare regeringar som har släppt in folk som besitter starkt antisemitiska åsikter. Institutet som forskar om bland annat antisemitism har tagit reda på att antisemitismen inom den här gruppen är mycket mer utbredd än i andra grupper. 
Där har vi några saker som vi kan göra. Främlingsfientlighet, svenskfientlighet och antisemitism är på frammarsch, och det är på grund av bland annat regeringen. 
I mitt förra anförande hann jag inte beskriva så mycket av Hübinettes kriminella bakgrund. Jag ska försöka hinna med det nu. Han har dömts två gånger i Uppsala tingsrätt, bland annat för skadegörelse, sabotage, uppvigling, grov uppvigling, ofredande och förtal. Flera av dessa brott begick han när han var aktiv inom den våldsamma vänsterextrema gruppen AFA. Mellan 2005 och 2007 var han igen inblandad i olagligheter och blev åtalad hela tre gånger i Stockholms tingsrätt med två fällande domar som resultat. Ett fall var när han hällde in brandfarlig lacknafta genom brevinkastet till en 35-årig jurists bostad och krossade ett fönster. Tingsrätten skrev att det hotbrott som Hübinette gjort sig skyldig till innefattade konkreta gärningsmoment som tydde på att Hübinette var beredd att utföra mordbrand. 
Året efter var det hans exfru som var föremål för hans uppmärksamhet. Han tuttade eld på hennes kläder ute på balkongen. Han blev inte dömd för mordbrand, även om rekvisiten för mordbrand var uppfyllda, men man kunde inte utesluta att det var ett misstag att han tuttade eld på kläderna. Listan kan göras ganska lång. 
Detta är alltså regeringens utredare. Ullenhag vill inte kalla honom för regeringens utredare utan menar att de gav uppdraget till Mångkulturellt centrum. Men även om de visste att det var han som skulle skriva den här rapporten var det ingen som reagerade, ingen som sade något och ingen som brydde sig. Som jag var inne på förut har det här hänt tidigare, till exempel med Stakset som deltog i ett seminarium utan att regeringen såg något problem med det. 
Jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt att regeringen är så vårdslös, eller om det kanske till och med var medvetet, att man delar ut regeringsuppdrag till extremister som både har ett tungt brottsligt förflutet, med handlingar som begåtts för inte så länge sedan heller, och dessutom hyser starkt rasistiska åsikter. Man har absolut inga problem med att han lägger fram en rapport å regeringens vägnar. Det är för mig helt otroligt. Jag förstår inte hur det går till. Kan ni anlita aktiva nazister också? Är det också okej med regeringen? Kan man avfärda det också med att det är en brinnande fråga som behöver utredas? 

Anf. 5 Statsrådet ERIK ULLENHAG (FP):

Herr talman! Sverigedemokraterna är ändå ett riksdagsparti, Kent Ekeroth, som har suttit några år i Sveriges riksdag. Missförstå inte systemet medvetet! Även du vet att en utredning handlar om att lägga fram lagförslag. Det handlar om att lägga fram konkreta förslag till regeringen som man sedan går vidare med. Detta handlar om en kunskapssammanställning som Mångkulturellt centrum har bidragit till. Det är något helt annat. Försök i alla fall att lära dig terminologin, Kent Ekeroth! 
Det här med terminologin är inte mitt huvudproblem, utan mitt huvudproblem med ditt anförande just nu är att jag ställde frågan: Vad gör vi åt främlingsfientlighet? Och vad är svaret från Sverigedemokraterna? Vi avskaffar lagen om hets mot folkgrupp, det vill säga vi avskaffar den lagstiftning som mycket tydligt säger att det är värre ifall det finns hatmotiv bakom misshandel av en hbt-person och att det är värre ifall det är hatmotiv bakom misshandel av en person därför att det också finns rasistiska motiv gentemot just den personen. Är det inte ett ganska märkligt svar, Kent Ekeroth? Vad är lösningen på främlingsfientlighet? Jo, vi avskaffar en lag som faktiskt är ganska verkningsfull i och med att samhället är mycket tydligt med att vi inte ska acceptera den här typen av hat. 
Den andra lösningen från Sverigedemokraterna och Kent Ekeroth på hur vi bekämpar främlingsfientlighet är att vi angriper invandrare genom att göra det dyrare att anställa invandrare. Ni ser inte den utmaning som det är att vi har ett antal utrikes födda i Sverige som behöver komma in på svensk arbetsmarknad. Nu har vi sedan att antal år vidtagit åtgärder från regeringens sida. De ger resultat, Kent Ekeroth. Vi har 185 000 fler utrikes födda anställda i dag än 2006. Det är en ganska positiv utveckling. Men med er politik skulle färre människor som har kommit från ett annat land ha ett jobb att gå till. Ni vill göra det dyrare att anställa invandrare. Det var nummer två av dina förslag på hur man ska bekämpa främlingsfientlighet. 
I ditt tredje förslag närmar du dig ändå främlingsfientlighet, för då säger du att du vill bekämpa antisemitism. Där är vi överens. Men det dröjer inte många sekunder innan du hoppar på en hel grupp och säger att antisemitismens problem är att det har kommit invandrare från andra länder. Jag ska varna de människor som tror att en som Kent Ekeroth är någon att hålla i handen när det gäller antisemitism. Har man den typen av kollektiva bilder framför sig, där man sätter en hel grupp som ansvarig för vad enskilda individer gör, är man på ett sluttande plan, Kent Ekeroth. Det börjar med en grupp, men det drabbar ganska ofta även andra grupper. 
Jag delar helt bilden, och det vet Kent Ekeroth, att vi har ett särskilt problem med antisemitism till exempel i Malmö. Jag tänker inte ducka för att ta en diskussion om antisemitism oavsett om det råkar vara någon som har invandrat till Sverige som står för antisemitismen eller inte. Hat är hat och ska alltid bekämpas. Men förenkla inte livet för dig på det här sättet, Kent Ekeroth. Vi har en antisemitism i västvärlden med en flertusenårig tradition. Hundratals år har den funnits i Sverige. Vi har en antisemitism som inte har någonting alls att göra med de invandrare som du tycker så illa om. Vi har till exempel händelsen i Höllviken i Vellinge där ett lokalt tonårsgäng på fredagskvällen dyker upp och skriker nationalistiska slagord till judiska barn i åldrarna sju till tolv år. Det här hände för några år sedan. Man blir rädd – barnen är sju till tolv år gamla – och ringer polisen. Polisen kommer och gänget sticker. På lördagskvällen kommer de tillbaka och är fler. Det slutar med att man kastar ägg och försöker riva staket, och man skriker: Judejävlar, ni förstör Höllviken! Ni ska gasas! När socialtjänst och skola ringde runt till föräldrar i Vellinge sade några föräldrar: Varför gör ni så stor sak av detta? Det var ju bara ett pojkstreck. 
Kent Ekeroth menar att händelsen i Vellinge beror på invandring från andra länder och är regeringens fel. Mig veterligen har vi haft en ganska liten invandring till Vellinge. Alldeles nyss förklarade du att all antisemitism i detta land är invandringens fel. Men det är ju nästan alltid så med Sverigedemokraterna. Det är alltid invandrarnas fel, oavsett vilket samhällsproblem vi pratar om. 

Anf. 6 KENT EKEROTH (SD):

Herr talman! Ullenhag frågade mig i sitt andra anförande: Vad kan vi göra för att behandla alla lika? När jag då nämner två aspekter som gör att vi kan behandla alla lika, som gör att svenskar får samma rättigheter som invandrare, har Ullenhag problem med det. Men det är inte konstigt. Det har nämligen varit någon form av konsensus i kammaren – tills vi kom in i den – att svenskar är okej att diskriminera. De kan få dyrare lönekostnader; de är inte täckta av lagen på samma sätt. Regeringen tycker att det är okej, precis som de andra sju partierna i kammaren. Det är verkligen sorgligt. 
Sedan försöker Ullenhag göra gällande att jag påstår att all antisemitism kommer från invandring. Nej, det gör den inte. Det finns svenskar som är antisemiter. Det finns nazister i Sverige. Jag nämnde dem redan i mitt första anförande. Det finns nazister, men till och med den judiska församlingen i Malmö har gått ut och sagt att svenskar inte är det stora problemet i antisemitismen i dag. Det är en invandrad, importerad antisemitism. De har gått ut och sagt att det är det som är problemet. Alla vet om det.  
Sedan står Ullenhag och tar upp ett enskilt exempel från Vellinge. Det är väldigt illa om det sker i Vellinge, men det är inte det som är det stora och växande problemet i dag, precis som det inte är det stora problemet med antisemitismen i Frankrike eller för den delen i England. 
Vi kan diskutera antisemitism och rasism. Det gör jag jättegärna. Jag vet precis var det kommer från. Det finns massor med undersökningar som visar att antisemitiska hållningar är mer utbredda inom grupper som har invandrat från Mellanöstern. Alla är inte antisemiter. Alla är inte rasister där, långt ifrån. Men det är mycket mer utbrett, och om man inte inser det när man diskuterar antisemitism eller rasism är man ute på väldigt hal is. 
Ullenhag försökte sedan skifta fokus från deras fantastiske Hübinette, vilket inte förvånar mig. Men man kan sammanfatta det hela med att idiotin har fullbordats. Det är en röd tråd i regeringens arbete. Reinfeldt sade en gång i tiden att vi får skylla oss själva när vi blir attackerade. Sedan anställer de två olika vänsterextremister. Det är inte okej. 

Anf. 7 Statsrådet ERIK ULLENHAG (FP):

Herr talman! Nej, sverigedemokrater ska inte skylla sig själva om de blir attackerade. Jag har en helt annan världsbild än människor i ditt parti, men jag är djupt oroad även när sverigedemokrater drabbas av våld och hot, i synnerhet ifall man är förtroendevald. Det är viktigt att vi har ett samhälle där de som har blivit valda ska kunna våga ta ett politiskt uppdrag. Där ska samhället vara glasklart. Låtsas inte som att du inte har hört det budskapet från regeringen! Jag kan säga det igen: Den lagstiftning och det skydd som gäller vem som helst som är folkvald ska gälla alla. Ganska ofta när jag möter Jimmie Åkesson i debatter har vi ett säkerhetspådrag som vi inte borde behöva ha, eftersom hotbilden är större i de situationerna. Det är trist, och det är bedrövligt. 
Kent Ekeroth tycker att det är lite jobbigt att jag talar om afrofobi, främlingsfientlighet och antisemitism. Frågan gällde det! Det var det som frågan gällde. Jag har gett ett mycket tydligt svar om att jag inte ställer upp på de värderingar som du har citerat. 
Lagstiftningen är neutral, Kent Ekeroth. Det betyder att om du drabbas av våld eller hot på grund av etnicitet kan det också vara svensk etnicitet. Jag vet att Sverigedemokraterna har fått för sig att lagstiftningen inte gäller svensk etnicitet. Om du har ett tydligt rasistiskt motiv på grund av etnicitet är lagstiftningen tydlig. Diskrimineringslagen ser också ut på det sättet. Det får vi väl fortsätta diskutera. 
Mitt problem, Kent Ekeroth, är att ni aldrig tar upp en av våra samhällsutmaningar. Ni tar aldrig upp främlingsfientligheten. Ni tar aldrig upp rasismen. Ni bidrar i stället till att öka den. Du hade en mening där du sade att du kan hålla med om att alla muslimer som har kommit hit inte är antisemiter. Men du beskriver att hela det antisemitiska hotet beror på invandring till Europa. Det är kollektivt skuldbeläggande. Det ska man akta sig mycket noggrant för ifall man på allvar vill ta upp kampen mot främlingsfientlighet och rasism. 
 
Överläggningen var härmed avslutad. 

6 § Bordläggning

 
Följande dokument anmäldes och bordlades: 
Redogörelse  
2013/14:SN1 Verksamhetsredogörelse Statsrådsarvodesnämnden 2013 
 
Socialförsäkringsutskottets betänkanden 
2013/14:SfU7 Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd 
2013/14:SfU8 ILO:s rekommendation om nationellt socialt grundskydd 
 
Försvarsutskottets betänkanden 
2013/14:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 
2013/14:FöU8 Dammsäkerhet 
 
Socialutskottets betänkanden 
2013/14:SoU7 Funktionshindersfrågor 
2013/14:SoU8 Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården – är nationella riktlinjer en metod? 
 
Kulturutskottets betänkande  
2013/14:KrU7 Kultur för alla 

7 § Anmälan om interpellation

 
Följande interpellation hade framställts: 
 
den 21 februari  
 
2013/14:301 EU och Bosnien och Hercegovina 
av Jasenko Omanovic (S) 
till utrikesminister Carl Bildt (M) 

8 § Anmälan om frågor för skriftliga svar

 
Följande frågor för skriftliga svar hade framställts: 
 
den 21 februari  
 
2013/14:433 Allt fler i fas 3 och långtidsarbetslösa 
av Anders Karlsson (S) 
till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) 
2013/14:434 Ersättning från a-kassa 
av Anders Karlsson (S) 
till finansminister Anders Borg (M) 
2013/14:435 Kränkande behandling av våldtäktsoffer 
av Christina Oskarsson (S) 
till justitieminister Beatrice Ask (M) 
2013/14:436 Hushållens ekonomiska standard 
av Peter Persson (S) 
till finansminister Anders Borg (M) 
2013/14:437 Statsministern och främlingsfientligheten 
av Peter Persson (S) 
till statsminister Fredrik Reinfeldt (M) 
2013/14:438 Försämringar för studenter 
av Peter Persson (S) 
till utbildningsminister Jan Björklund (FP) 

9 § Anmälan om skriftligt svar på fråga

 
Skriftligt svar på följande fråga hade kommit in: 
 
den 20 februari  
 
2013/14:414 Antalet nya jobb genom SINK och utlands-HUS 
av Peter Persson (S) 
till finansminister Anders Borg (M) 

10 § Kammaren åtskildes kl. 9.23.

 
 
Förhandlingarna leddes av talmannen. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
ABIGAIL CHOATE 
 
 
/Eva-Lena Ekman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.