Protokoll 2020/21:139 Fredagen den 11 juni

Riksdagens protokoll 2020/21:139

Riksdagens snabbprotokoll

2020/21:139

Fredagen den 11 juni

Kl.  09.00–10.45

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 21 maj justerades.

§ 2  Avsägelser

Talmannen meddelade

att Pyry Niemi (S) avsagt sig uppdraget som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation från och med den 14 september och

att Elisabeth Rynning avsagt sig uppdraget som chefsjustitieombudsman från och med den 1 oktober.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.