Protokoll 2019/20:85 Onsdagen den 11 mars

Riksdagens protokoll 2019/20:85

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 19 februari justerades.

§ 2  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i försvarsutskottet skulle utökas från 28 till 29.

Kammaren medgav denna utökning.

§ 3  Val av extra suppleant

Val av extra suppleant i försvarsutskottet företogs.

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till

suppleant i försvarsutskottet

Annicka Engblom (M)

§ 4  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2019/20:380

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:380 Otrygga anställningar

av Ciczie Weidby (V)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 31 mars 2020.

Skälet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.