Protokoll 2015/16:20 Tisdagen den 3 november

Riksdagens protokoll 2015/16:20

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 14, 15, 16 och 20 oktober justerades.

§ 2  Anmälan om ändrad partibeteckning

Från Margareta Larsson hade följande skrivelse kommit in:

Till riksdagens kammarkansli

Jag har utträtt ur Sverigedemokraterna och tillhör inte längre deras partigrupp.

Stockholm den 27 oktober 2015

Margareta Larsson

Skrivelsen lades till handlingarna.

§ 3  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att Margareta Larsson (-) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 4  Anmälan om ersättare

Tredje vice talmannen anmälde

att Jamal Mouneimne (S) inträtt som ersättare för Katarina Köhler (S) under tiden för hennes ledighet den 29 oktober–30 november,

att John Skoglund (S) inträtt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.