Vissa byggfrågor m.m.

Proposition 1998/99:62

Regeringens proposition
1998/99:62

Vissa byggfrågor m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 mars 1999

Göran Persson

Kjell Larsson

(Milj ödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i bestämmelserna om hissar och andra
anordningar i byggnadsverk.

Den nuvarande definitionen av byggprodukter i lagen (1994:847) om
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. ändras för att underlätta
genomförandet av EG:s byggproduktdirektiv och andra direktiv som
berör hissar m.m. Regleringen av krav på och kontroll av hissar i
byggnadsverk förenklas därigenom. De nya kraven innebär samtidigt att
lagen (1977:484) med bemyndigande att meddela föreskrifter om hissar
och andra lyft- och transportanordningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1999-03-02 Bordläggning: 1999-03-10 Hänvisning: 1999-03-11 Motionstid slutar: 1999-03-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)