Vårändringsbudget för 2021

Proposition 2020/21:99

Regeringens proposition 2020/21:99

Vårändringsbudget för 2021

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 april 2021

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar som avser statens utgifter för budgetåret 2021.

1

Prop. 2020/21:99

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

5

2

Lagförslag..........................................................................................................................

11

2.1

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken .....................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2021-04-15 Bordlagd: 2021-04-15 Hänvisad: 2021-04-16 Motionstid slutar: 2021-04-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (15)