Totalförsvarets utveckling till och med budgeåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93

Proposition 1991/92:102

Regeringens proposition

1991/92:102

Totalförsvarets utveckling
till och med budgetåret 1996/97
samt
anslag för budgetåret 1992/93

Regeringens proposition

1991/92:102

Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret
1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93

Prop.

1991/92:102

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Föredragande i propositionsärendet vid regeringssammanträdet har varit
chefen för försvarsdepartementet samt cheferna för justitie-, utrikes-, kom-
munikations-, finans-, jordbruks-, arbetsmarknads-, kultur- och näringsde-
partementen; vidare statsråden Dinkelspiel, Könberg och Thurdin.

Stockholm den 13 februari 1992

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Anders Björck

Propositionens huvudsakliga innehåll

I föreliggande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1992-02-25 Bordläggning: 1992-02-25 Hänvisning: 1992-02-26 Motionstid slutar: 1992-03-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (258)
Följdmotioner (84)