Totalförsvarets utveckling till och med budgeåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93

Proposition 1991/92:102

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1991/92:102

Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97
samt anslag för budgetåret 1992/93

Prop.

1991/92:102

Regeringen
överlämnar denna proposition till riksdagen.

Föredragande
i propositionsärendet vid regeringssammanträdet har varit chefen för
försvarsdepartementet samt cheferna för justitie-, utrikes-, kom­munikations-,
finans-, jordbruks-, arbetsmarknads-, kultur- och näringsde­partementen; vidare
statsråden Dinkelspiel, Könberg och Thurdin.

Stockholm
den 13 februari 1992


regeringens vägnar

Carl
Bildt

Anders Björck

Propositionens
huvudsakliga innehåll        Prop. I99i/92:102

I
föreliggande proposition lämnar regeringen förslag avseende
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1992-02-25 Bordläggning: 1992-02-25 Hänvisning: 1992-02-26 Motionstid slutar: 1992-03-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (258)
Följdmotioner (84)