Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Proposition 1996/97:4

Regeringens proposition
1996/97:4

Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Prop.

1996/97:4

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 september 1996

Göran Persson

Thage G Peterson

(F örs varsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lägger regeringen fram förslag till riksdagens
ställningstagande i den andra etappen av försvarsbeslutet för perioden
1997 - 2001. Utgångspunkt är riksdagens beslut i den första etappen
hösten 1995.

Regeringen redovisar sina överväganden med anledning av den
säkerhetspolitiska kontrollstation som har genomförts under medverkan av
försvarsberedningen. Regeringen drar slutsatsen att det beslut som
riksdagen fattade år 1995 om säkerhetspolitikens mål och
försvarspolitikens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1996-09-19 Bordläggning: 1996-09-19 Hänvisning: 1996-09-20 Motionstid slutar: 1996-10-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (152)
Följdmotioner (112)