Stärkt ställning för patienten - vårdgaranti, fast vårdkontrakt och förnyad medicinsk bedömning

Proposition 2009/10:67

Regeringens proposition 2009/10:67

Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast

Prop.

vårdkontakt och förnyad medicinsk bedömning

2009/10:67

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 december 2009

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

och lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens

område i syfte att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården.

Den nationella vårdgarantin, som i dag är en överenskommelse mellan

staten och Sveriges Kommuner och Landsting, föreslås regleras i lag.

Regeringen gör bedömningen att de tidsgränser som gäller för vård-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-12-09 Bordläggning: 2009-12-09 Hänvisning: 2009-12-10 Motionstid slutar: 2010-01-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)