Sänkt energiskatt på bensin och diesel

Proposition 2021/22:84

Regeringens proposition 2021/22:84

Sänkt energiskatt på bensin och diesel

Prop.

2021/22:84

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 januari 2022

Magdalena Andersson

Mikael Damberg (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Riksdagen har tillkännagett för regeringen att regeringen ska återkomma med lagförslag om att sänka energiskatten på bensin och diesel så att priset vid pump sänks med 50 öre per liter fr.o.m. den 1 maj 2022 (bet. 2021/22:FiU1 punkt 2 d, rskr. 2021/22:46). I propositionen behandlas riksdagens tillkännagivande.

Förslagen medför ändringar i lagen om skatt på energi som föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

1

Prop. 2021/22:84

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-02-01 Bordlagd: 2022-02-01 Hänvisad: 2022-02-02 Motionstid slutar: 2022-02-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)