Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen

Proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128

Samordnad prövning av buller enligt

Prop.

miljöbalken och plan- och bygglagen

2013/14:128

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 mars 2014

Fredrik Reinfeldt

Stefan Attefall

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med förslagen är att förbättra samordningen av miljöbalken och plan- och bygglagen för att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer.

Ändringarna innebär bl.a. nya krav i plan- och bygglagen på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller vid lokalisering, utformning och placering av bostadsbyggnader. Det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-03-25 Bordläggning: 2014-03-25 Hänvisning: 2014-03-26 Motionstid slutar: 2014-04-09
Förslagspunkter (2)