om verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

Proposition 1990/91:102

Regeringens proposition

1990/91:102

om verksamhet och anslag
inom totalförsvaret under
budgetåret 1991/92

1 Riksdagen 1990/91. 1 saml. Nr 102

Regeringens proposition
1990/91:102

om verksamhet och anslag inom
totalförsvaret under budgetåret 1991/92

Prop.

1990/91:102

Regeringen förelägger riksdagen vad som tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 14 februari 1991 för de åtgärder och de ändamål
som föredragandena har hemställt om.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Roine Carlsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas verksamhets- och budgetförslag för de anslag inom
totalförsvaret som togs upp med preliminärt beräknade belopp i 1991 års
budgetproposition. Budgetförslaget omfattar totalt 39 334 milj. kr.

I
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1991-02-21 Bordläggning: 1991-02-22 Hänvisning: 1991-03-04 Motionstid slutar: 1991-03-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (322)
Följdmotioner (40)