om psykiatrisk tvångsvård, m.m.

Proposition 1990/91:58

Regeringens proposition
1990/91:58

om psykiatrisk tvångsvård, m. m.

Prop.

1990/91:58

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i
bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 15 november 1990.

På regeringens vägnar

Odd Engström

Ingela Thalén

Propositionens huvudsakliga innehåll

Ny lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård och behandlingen
av psykiskt störda lagöverträdare

I propositionen föreslås en ny lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård som
skall ersätta 1966 års lag om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa
fall (LSPV). Vidare föreslås ändringar i brottsbalkens påföljdsregler för
psykiskt störda lagöverträdare liksom en ny lagreglering för det medicin-
ska utredningsförfarandet vid straffrättsliga åtgärder mot sådana lagöver-
trädare.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1990-11-28 Bordläggning: 1990-11-28 Hänvisning: 1990-11-29 Motionstid slutar: 1990-12-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (38)