om preskriptionslag, m.m.

Proposition 1979/80:119

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1979/80:119

Regeringens proposition

1979/80:119

om
preskriptionslag, m. m.

beslutad
den 13 mars 1980.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga de förslag sum har upptagits i bifogade utdrag av
regeringsprolokoll ovannämnda dag.


regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

HÅKAN
WINBERG

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen läggs fram förslag till ny lagstiftning om preskription av
fordringar. Förslaget innebär att 1862 års preskriptionsförnrdning upphävs nch
ersätts av en ny preskriptinnslag. Förslaget följer de riktlinjer sum riksdagen
har angett i ett beslut från våren 1977.

Syftet
med förslaget är framför allt att förkorta preskriptionstiden för
konsumentfordringar,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.