om polisens ställning i krig

Proposition 1985/86:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1985/86:15

om polisens ställning i krig

Prop. 1985/86: 15

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av
regeringsprotokollet den 28 november 1985,


regeringens vägnar Olof Palme

Sten
Wickbom

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås att polisen i fortsättningen skall ha samma upp­gifter i
krig soiVi i fred och att den i princip inte skall kunna tas i anspråk för militära
uppgifter. Ett undantag föreslås dock för kuppförsvaret. Förslaget innebär att
den nuvarande lagstiftningen om polisens ställning under krig upphävs och att
vissa ändringar görs i polislagen (1984:387) och brottsbal­ken.

Den
nya lagstiftningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.