om ny ordningslag m.m.

Proposition 1992/93:210

Regeringens proposition

1992/93:210

om ny ordningslag m.m.

Prop.

1992/93:210

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo-
gade utdrag ur regeringsprotokollet den 18 mars 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Gun Hellsvik

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny ordningslag som skall ersätta allmänna ord-
ningsstadgan (1956:617) och lagen (1956:618) om allmänna sammankoms-
ter.

Syftet med den nya lagen är dels att anpassa allmänna ordningsstadgans
föreskrifter till regeringsformens bestämmelser om normgivningsmakten
och dels att hålla samman de grundläggande ordnings- och säkerhetsföre-
skrifterna.

I propositionen föreslås att uttrycket allmän plats i ordningslagstiftningen
ersätts med uttrycket
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-03-26 Bordläggning: 1993-03-26 Hänvisning: 1993-03-29 Motionstid slutar: 1993-04-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)