om ny förvaltningslag

Proposition 1985/86:80

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1985/86:80

om ny förvaltningslag

Prop. 1985/86:80

Regeringen
föreslår riksdagen atl anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprolokollet
den 23 januari 1986.


regeringens vägnar

Kjell-Olof Feldt

Sten
Wickbom

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen lägger regeringen fram ett förslag till ny förvaltningslag. Lagen
reglerar hur förvaltningsmyndigheterna skall handlägga sina ären­den och är
avsedd atl ersätta 1971 års lag i samma ämne.

Den
nya lagen är ett led i strävandena alt fördjupa och stärka rättssäker­heten och
förbättra servicen i förvaltningen. Viktiga inslag är nya regler om snabb och
enkel handläggning, om myndigheternas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.