om konsumenttjänstlag

Proposition 1984/85:110

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1984/85:110

Regeringens proposition

1984/85:110

om konsumenttjänstlag;

beslutad den 13 december 1984.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har
tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprolokoll ovannämnda dag.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

STEN WICKBOM

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen läggs fram förslag lill en ny
konsumeniljänsllag. Syftet med lagen, som saknar motsvarighet i dag, är alt
stärka konsumenternas slällning på etl område av stor praktisk betydelse för
dem.

Konsumenlljänsllagen skall vara lillämplig på ijänster som
näringsidka­re utför åt konsumenter vid arbete på lösa saker eller fastigheter.
Lagen omfattar alliså l.ex. underhålls-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.