om Iäroplan för grundskolan m. m.

Proposition 1978/79:180

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1978/79:180

Regeringens proposition

1978/79:180

om läroplan för grundskolan m.m.

beslutad den 29 mars 1979.

Regeringen föreslår riksdagen all anta de förslag som har
upptagits i bi­fogade utdrag av regeringsprotokoll denna dag.

På regeringens vägnar OLA ULLSTEN

BIRGIT RODHE

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 proposilionen läggs fram förslag som berör grundskolans
läroplan, sam­bandet mellan grundskola och gymnasieskola och belygsällningen i
grund­skolan. Utgångspunkt för förslagen är skolöverstyrelsens (SÖ:s) i april
1978 överlämnade Förslag till förändring av grundskolans läroplan och 1973 års
betygsutrednings belänkande (SOU 1977:9) Beiygen i skolan.

Gymnasieskolans språkprogram
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.