om ändring i sekretesslagen (1980:100), m.m.

Proposition 1981/82:186

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1981/82:186

Regeringens proposition

1981/82:186

om ändring i sekretesslagen (1980:10(1), m. m.;

beslutad den 4 mars 1982.

Regeringen föreslår riksdagen all anta de förslag som har
tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

CARL AXEL PETRI

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas ett fiertal sekretessfrågor,
särskilt sådana som rör sekretessen hos myndigheter på hälso- och
sjukvårdsområdet och socialtjänslområdet i förhållande till andra myndigheter.
Något mera omfattande ingrepp i sekretessregleringen föreslås inle, men på
några punkter föreslås lagändringar.

När det gäller vårdmyndigheternas förhållande till polisen
konstateras
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.