om ändring i datalagen (1973:289) m.m.

Proposition 1981/82:189

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1981/82:189

Regeringens proposition 1981/82:189

om ändring i datalagen (1973:289) m. m.;

beslutad den 25 mars 1982.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har
tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

CARL AXEL PETRI

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändrade regler om
datainspektionens prövning av ärenden som rör rätten att föra personregister
med hjälp av ADB. Reformen har tiU syfte att rationalisera verksamheten vid
datainspektionen så att inspektionen kan koncentrera sina resurser på sådana
personregister som är särskUt känsliga från integritetsskyddssynpunkt.

Ändringarna i datalagen innebär
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.