om ändring i brottsbalken m.m. (sexualbrotten)

Proposition 1983/84:105

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1983/84:105

Regeringens proposition

1983/84:105

om ändring i
brottsbalken m. m. (sexualbrotten);

beslutad
den 2 februari 1984.

Regeringen
föreslår riksdagen alt anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll ovannämnda dag.


regeringens vägnar OLOF PALME

STEN
WICKBOM

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås omfattande ändringar i 6 kap. brottsbalken, som
behandlar brott som på olika sätt har anknytning lill sexuallivet.
Våldtäkts-begreppet utvidgas bl. a. på det sätlel att det kommer all omfatta
även övergrepp som innefaltar sexualhandlingar jämföriiga med samlag. Be­stämmelsen
om våldtäkt görs könsneutral. En särskild straffskala
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.