om äktenskapsbalk m. m.

Proposition 1986/87:1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1986/87:1

om äktenskapsbalk m. m.

Prop. 1986/87:1

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 26 juni 1986.


regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Sten
Wickbom

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen
innehåller förslag till en ny äktenskapsbalk, som skall ersät­ta den nuvarande
giftermålsbalken. Förslaget utgör sista etappen av den omfattande översyn av
lagstiftningen på äktenskapsrättens område som har bedrivits sedan lång tid
tillbaka och som hittills har resulterat i nya regler om äktenskaps ingående
och upplösning och om makars underhålls­skyldighet. Dessa regler arbetas nu in
i den nya
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.