Ny aktiebolagslag

Proposition 2004/05:85

Ny aktiebolagslag

Regeringens proposition 2004/05:85

Ny aktiebolagslag

Prop.

2004/05:85

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Harpsund den 10 mars 2005

Göran Persson

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till en ny aktiebolagslag. Förslaget inne- bär, i förhållande till den nuvarande aktiebolagslagen från 1975, en språklig och systematisk modernisering av den svenska aktiebolagsrätt- en. Förslaget syftar också till att åstadkomma större flexibilitet för före- tagen, t.ex. vad gäller möjligheterna att reglera frågor i bolagsordningen. De särskilda reglerna om riktade emissioner i den s.k.
Leo-lagen
föreslås föras över till den nya lagen.

Bland de sakliga nyheterna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Trycklov: 2005-03-11 Inlämning: 2005-03-16 Bordläggning: 2005-03-18 Hänvisning: 2005-03-22 Motionstid slutar: 2005-04-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)