Nollvisionen och det trafiksäkra samhället

Proposition 1996/97:137

Regeringens proposition

1996/97:137

Nollvisionen och det trafiksäkra samhället

Prop.

1996/97:137

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 maj 1997

Göran Persson

Ines Uusmann

(Kommunikationsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår i propositionen en ny inriktning av trafiksäkerhets-
arbetet med utgångspunkt i den s.k. nollvisionen. Det långsiktiga målet
för trafiksäkerheten föreslås vara att ingen skall dödas eller skadas allvar-
ligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet. För att nå detta
mål föreslås att vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas
till de krav som följer av nollvisionen. Det yttersta ansvaret för att så sker
bör åvila bl.a. väghållama, fordonstillverkama
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1997-05-27 Bordläggning: 1997-05-27 Hänvisning: 1997-05-28 Motionstid slutar: 1997-06-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (26)