Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården

Proposition 1994/95:3

Regeringens proposition

1994/95:3

Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-

Brunnsviken-Djurgården

Prop.

1994/95:3

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 juni 1994

Carl Bildt

Görel Thurdin

(Miljö- och naturresursdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändring i lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser m.m.

I propositionen läggs fram förslag att områden i tätorter och
tätortsregioner där parklandskap, naturmiljöer och bebyggelsemiljöer
flätas samman till unika historiska landskap skall kunna ges ställning
som nationalstadspark och få ett samlat och långsiktigt skydd mot
exploateringsföretag m.m. Med en nationalstadspark avses ett riksin-
tresse som har stor betydelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-07-28 Bordläggning: 1994-10-03 Hänvisning: 1994-10-11 Motionstid slutar: 1994-10-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.