med förslag till sekretesslag m.m.

Proposition 1979/80:2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1979/80:2 Regeringens proposition

1979/80:2

med forslag till sekretesslag m. m.;

beslutad
den 28 juni 1979,

Regeringen föreslår
riksdagen alt antaga de förslag söm har upptagils i bifogade utdrag av
regeringsproiokoll ovannämnda dag.


regeringens vägnar OLA ULLSTEN

Propositionens
huvudsakliga innehåll

SVEN
ROMANUS

Sedan
gammall gäller hos våra myndigheter och andra allmänna organ principen att
allmänheten skall ha fri insyn i verksamhelen, Etl uttryck för denna princip är
det regelsystem som innebär atl de handlingar som förvaras hos statliga och
kommunala myndigheter i regel är tillgängliga för envar.
Handlingsoffentligheten är grundlagsfäst i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.
Reglerom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.