med förslag till ny plan- och bygglag

Proposition 1985/86:1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1985/86: 1

med förslag till ny plan- och bygglag

m

Regeringen föreslår riksdagen att anta del törslaii som
har lagils upp i bifogade indrag av reperingsprolokoil den 23 maj I9S5,

Pä regeringens vägnar

OlofFalmc

Hans
Gustafsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen läggs fram förslag om en ny plan- och
bygglag, PBL. som skall ersätia bl. a. byggnadslagen (1947:385).
byggnadsstadgan (1959:612) och lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden
vid olovligt byggande m.m.

Förslaget bygger i väsentliga delar
på principerna i gällande ratt men innebär en genomgripimde systematisk
omarbetning av dagens lagstiftning saml en föienkling och moLiernisering av
iegcl>ysleniel.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida