med förslag till ny bostadsrättslag, m.m.

Proposition 1990/91:92

Regenngens proposition

1990/91: 92

med förslag till ny bostadsrättslag, m.m.

Prop.

1990/91: 92

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bi
fogade utdrag ur regeringsprotokollet den 7 februari 1991.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Ulf Lönnqvist

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till en ny bostadsrättslag som avser att er-
sätta nu gällande bostadsrättslag (1971:479). Lagförslaget bygger på den
gällande lagen. Lagstiftningen har dock gjorts om såväl språkligt som redak-
tionellt. Flera sakliga nyheter har tillkommit

Det lagstadgade kravet på att en bostadsrättsförening måste ha minst fem
medlemmar kompletteras med en bestämmelse om att det i föreningsfastig-
heten skall finnas minst
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1991-02-12 Bordläggning: 1991-02-12 Hänvisning: 1991-02-13 Motionstid slutar: 1991-03-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (12)