med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m.

Proposition 1985/86:3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1985/86:3

med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.
m.

Prop. 1985/86:3

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp bifogade utdrag av
regeringsprotokollet den 19 juni 1985.


regeringens vägnar Gertrud Sigurdsen

Hans
Gustafsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås en lag om hushållning med naturresurser m. m.
Lagförslaget innehåller följande slag av bestämmelser:

Grundläggande
hushållningsbeslämmelser som till övervägande del mot­svarar 9 §
byggnadsstadgan och nuvarande s. k. verksamhetsanknutna rikt­ linjer i den
fysiska riksplaneringen.

Hushållningsbestämmelser
som ersätter de s. k. geografiska riktlinjerna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida