Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m.

Proposition 1985/86:3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1985/86:3

med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.
m.

Prop. 1985/86:3

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp bifogade utdrag av
regeringsprotokollet den 19 juni 1985.


regeringens vägnar Gertrud Sigurdsen

Hans
Gustafsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås en lag om hushållning med naturresurser m. m.
Lagförslaget innehåller följande slag av bestämmelser:

Grundläggande
hushållningsbeslämmelser som till övervägande del mot­svarar 9 §
byggnadsstadgan och nuvarande s. k. verksamhetsanknutna rikt­ linjer i den
fysiska riksplaneringen.

Hushållningsbestämmelser
som ersätter de s. k. geografiska riktlinjerna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.