Lagändringar med anledning av att den nya myndigheten Försvarsmakten inrättas

Proposition 1993/94:33

Regeringens proposition
1993/94:33

Lagändringar med anledning av att den nya
myndigheten Försvarsmakten inrättas

Prop.

1993/94:33

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 1993

Carl Bildt

Anders Björck
(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till lagändringar med anledning av att
den nya myndigheten Försvarsmakten inrättas.

Den 1 juli 1994 bildas den nya myndigheten Försvarsmakten. Myndig-
heten kommer huvudsakligen att bestå av de myndigheter som i dag ingår
i försvarsmaktens huvudprogram 1-4. Inom Försvarsmakten kommer
verksamheten att bedrivas på central, regional och lokal nivå. Överbefäl-
havaren blir chef för myndigheten. Överbefälhavaren kommer att biträdas
av ett centralt ledningsorgan, benämnt högkvarteret. Vissa stödmyndig-
heter som i dag ingår i huvudprogram 5 i försvarsmakten kommer att
fr.o.m. den 1 juli 1994 vara särskilda myndigheter utanför Försvars-
makten.

Omstruktureringen av dagens försvarsmakt medför behov av ett stort
antal författningsändringar av i huvudsak redaktionellt slag. Propositionen
innehåller den övervägande delen av de lagändringar som behövs.
Förslagen innebär i stort sett inga sakliga förändringar i förhållande till
vad som gäller i dag.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1994.

1 Riksdagen 1993194. 1 saml. Nr 33

Innehållsförteckning

1    Förslag till riksdagsbeslut..............

2    Lagtext.........................

2.1  Förslag till lag om ändring i vämpliktslagen

(1941:967).......................

2.2  Förslag till lag om ändring i luftfartslagen

(1957:297).......................

2.3  Förslag till lag om ändring i civilförsvarslagen

(1960:74)........................

2.4  Förslag till lag om ändring i miljöskyddslagen

(1969:387).......................

2.5  Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435)

om överlastavgift...................

2.6  Förslag till lag om ändring i lagen (1975:371)

om förbud mot spridning och utförsel av flygbilder
och vissa fotografiska bilder............

2.7  Förslag till lag om ändring i trafikskadelagen

(1975:1410)......................

2.8  Förslag till lag om ändring i lagen (1976:633)
om kungörande av lagar och andra författningar

2.9  Förslag till lag om ändring i hälsoskyddslagen

(1982:1080)......................

2.10 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen

(1987:10)........................

2.11 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:97)

om förfarandet hos kommunerna, förvaltnings-
myndigheterna och domstolarna under krig eller
krigsfara m.m.....................

2.12 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:217) om
skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m

2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:288) om
medlemskap i icke-territoriella församlingar . .

3    Ärendet och dess beredning ............

4    Lagändringar med anledning av det ändrade
forsvarsmaktsbegreppet

5 Om allmänna handlingar ..............

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde . . . .

Prop. 1993/94:33

3

4

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

22

25

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

Prop. 1993/94:33

- lag om ändring i vämpliktslagen (1941:967),

- lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),

- lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74),

- lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387),

- lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,

- lag om ändring i lagen (1975:371) om forbud mot spridning och
utförsel av flygbilder och vissa fotografiska bilder,

- lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),

- lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra
författningar,

- lag om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080),

- lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),

- lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara
m.m.,

- lag om ändring i lagen (1990:217) om skydd for samhällsviktiga
anläggningar m.m.,

- lag om ändring i lagen (1992:288) om medlemskap i icke territoriella
församlingar.

1* Riksdagen 1993/94. 1 saml. Nr 33

2 Lagtext

2.1 Förslag till

Lag om ändring i vämpliktslagen (1941:967)

Härigenom föreskrivs att 8 §,27 § 3 mom. A, 34 och 35 §§ vämplikts-
lagen (1941:967)' skall ha följande lydelse.

Prop. 1993/94:33

Nuvarande lydelse

8 §2

Central förvaltningsmyndighet för
inskrivning och personalredovis-
ning inom försvarsmakten är väm-
pliktsverket.

27 §

33 Särskilda bestämmelser

A. Därest, på sätt regeringen
närmare förordnar, uppehåll skall
äga rum viss tid under pågående
tjänstgöring, äge värnpliktig, som
så önskar, efter därom hos veder-
börande militär myndighet gjord
framställning, kvarstanna i tjänst-
göring intill utgången av den
tjänstgöringsperiod, till vilken han
inkallats.

34§*

Inskriven värnpliktig, som ej är
inkallad till tjänstgöring eller in-
skriven i sjömansregister och
anställd som sjöman enligt sjö-
manslagen (1973:282) på svenskt
handelsfartyg i när- eller fjärrfart,
skall vidtaga sådan åtgärd att post-
försändelse frän militär myndighet
utan dröjsmål kan komma honom
tillhanda.

Föreslagen lydelse

Vämpliktsverket är central för-
valtningsmyndighet för inskrivning
och personalredovisning.

3 Särskilda bestämmelser

A. Därest, på sätt regeringen
närmare förordnar, uppehåll skall
äga rum viss tid under pågående
tjänstgöring, äge värnpliktig, som
så önskar, efter därom hos För-
svarsmakten gjord framställning,
kvarstanna i tjänstgöring intill
utgången av den tjänstgöringspe-
riod till vilken han inkallats.

Inskriven värnpliktig, som ej är
inkallad till tjänstgöring eller in-
skriven i sjömansregister och
anställd som sjöman enligt sjö-
manslagen (1973:282) på svenskt
handelsfartyg i när- eller fjärrfart,
skall vidtaga sådan åtgärd att post-
försändelse som rör militärt ärende
utan dröjsmål kan komma honom
tillhanda.

1 Lagen omtryckt 1969:378

2 Senaste lydelse 1976:307.

3 Senaste lydelse 1975:555.

4 Senaste lydelse 1975:555.

Nuvarande lydelse

35 §

Värnpliktig skall utkvittera postfor-
sändelse från militär myndighet,
taga del av försändelsens innehåll
samt inom åtta dagar efter anmo-
dan lämna myndigheten de upp-
lysningar som fordras om personli-
ga förhållanden av betydelse för
hans tjänstgöring.

Föreslagen lydelse

Värnpliktig skall utkvittera postför-
sändelse som rör militärt ärende,
taga del av försändelsens innehåll
samt inom åtta dagar efter anmo-
dan lämna de upplysningar som
fordras om personliga förhållanden
av betydelse för hans tjänstgöring.

Prop. 1993/94:33

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2.2 Förslag till

Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Prop. 1993/94:33

Härigenom föreskrivs att i 8 kap. 4 a § luftfartslagen (1957:297)' ordet
"överbefälhavaren" skall bytas ut mot "Försvarsmakten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

1 Lagen omtryckt 1986:166.

2.3 Förslag till

Lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)

Prop. 1993/94:33

Härigenom föreskrivs att i 13 § civilförsvarslagen (1960:74)* ordet
"överbefälhavaren" skall bytas ut mot "Försvarsmakten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

1 Lagen omtryckt 1984:1026.

1** Riksdagen 1993/94. 1 saml. Nr 33

2.4 Förslag till

Lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)

Prop. 1993/94:33

Härigenom föreskrivs att 38 och 44 a §§ miljöskyddslagen (1969:387)*
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

38 §2

Länsstyrelsen utövar tillsyn över
sådan miljöfarlig verksamhet som
kräver tillstånd enligt 10 § eller
som utövas av försvarsmakten.
Den lokala tillsynen över övrig
miljöfarlig verksamhet utövas av
den eller de kommunala nämnder
som avses i första stycket.

44 a §3

Efter åtagande av en kommun får
länsstyrelsen överlåta åt en sådan
nämnd som avses i 38 § att utöva
sådan tillsyn som annars ankom-
mer på länsstyrelsen. Detta gäller
inte verksamhet som utövas av för-
svarsmakten.

Föreslagen lydelse

Länsstyrelsen utövar tillsyn över
sådan miljöfarlig verksamhet som
kräver tillstånd enligt 10 § eller
som utövas av Försvarsmakten,
Försvarets materielverk eller För-
svarets radioanstalt. Den lokala
tillsynen över övrig miljöfarlig
verksamhet utövas av den eller de
kommunala nämnder som avses i
första stycket.

Efter åtagande av en kommun får
länsstyrelsen överlåta åt en sådan
nämnd som avses i 38 § att utöva
sådan tillsyn som annars ankom-
mer på länsstyrelsen. Detta gäller
inte verksamhet som utövas av
Försvarsmakten, Försvaretsmateri-
elverk eller Försvarets radioan-
stalt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

1 Lagen omtryckt 1989:363.

2 Senaste lydelse 1991:1698.

3 Senaste lydelse 1991:1698.

2.5 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Prop. 1993/94:33

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1972:435) om överlastavgift skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 §'

Bestämmelserna i 3 § andra stycket och tredje stycket första meningen,
9 §, 10 § andra stycket, 45 § första stycket, 56, 61-63, 66 och 85 §§
fordonsskattelagen (1988:327) äger motsvarande tillämpning på över-
lastavgift. Vad där sägs om beskattningsmyndighet gäller då länsstyrel-
sen. Allmänt ombud för överlastavgift är den som forordnats som ombud
med stöd av 3 § fjärde stycket fordonsskattelagen.

Denna lag gäller ej i fråga om
fordon som är registrerat i militä-
ra fordonsregistret, brukas av
försvarsmakten enligt skriftligt
avtal med militär myndighet, är
taget i anspråk med nyttjanderätt
enligt förfogandelagen (1978:262)
eller civilförsvarslagen (1960:74).

Denna lag gäller ej i fråga om
fordon som är registrerat i militära
fordonsregistret, brukas av För-
svarsmakten enligt skriftligt avtal
med denna eller är taget i anspråk
med nyttjanderätt enligt förfogan-
delagen (1978:262) eller civilför-
svarslagen (1960:74).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

1 Senaste lydelse 1993:678.

2.6 Förslag till                                                   Prop. 1993/94:33

Lag om ändring i lagen (1975:371) om förbud mot spridning

och utförsel av flygbilder och vissa fotografiska bilder

Härigenom föreskrivs att i 1 och 2 §§ lagen (1975:371) om förbud mot
spridning och utförsel av flygbilder och vissa fotografiska bilder ordet
"överbefälhavaren" skall bytas ut mot "Försvarsmakten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

10

2.1 Förslag till

Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Prop. 1993/94:33

Härigenom föreskrivs att 3 § trafikskadelagen (1975:1410)’ skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse                    Föreslagen lydelse

3 §

Staten är ej skyldig att hålla trafik-
försäkring. Sådan skyldighet åvilar
ej heller annan beträffande

1. motordrivet fordon under tid då
fordonet är taget i anspråk med
nyttjanderätt enligt rekvisitionsla-
gen (1942:583), beredskapsför-
fogandelagen (1942:584), allmänna
förfogandelagen (1954:279) eller
civilförsvarslagen (1960:74) eller
då fordonet brukas för att avlämnas
enligt någon av dessa lagar eller
hemföras efter rekvisition eller
förfogande eller då det brukas i
samband med besiktning enligt
uttagningskungörelsen (1963:110).

2. motordrivet fordon under tid då
fordonet innehas av försvarsmakten
enligt skriftligt avtal som har
träffats av militär myndighet eller
då fordonet brukas för att avlämnas
eller hemföras enligt sådant avtal.

Staten är ej skyldig att hålla trafik-
försäkring. Sådan skyldighet åvilar
ej heller annan beträffande

1. motordrivet fordon under tid då
fordonet är taget i anspråk med
nyttjanderätt enligtförfogandelagen
(1978:262) eller civilförsvarslagen
(1960:74) eller då fordonet brukas
för att avlämnas enligt någon av
dessa lagar eller hemföras efter
rekvisition eller förfogande eller då
det brukas i samband med besikt-
ning för uttagning för totalförsva-
rets behov.

2. motordrivet fordon under tid då
fordonet innehas av Försvarsmak-
ten enligt skriftligt avtal som har
träffats av myndigheten eller då
fordonet brukas för att avlämnas
eller hemföras enligt sådant avtal.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

1 Lagen omtryckt 1977:949.

11

2.8 Förslag till                                                     Prop. 1993/94:33

Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar
och andra författningar

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar
och andra författningar1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse


Författningar som beslutas av en
länsstyrelse eller av någon annan
regional eller lokal statlig myndig-
het som är underordnad regeringen
och inte tillhör försvarsmakten
skall, om inte annat följer av 5 §
andra stycket, kungöras i författ-
ningssamlingen för det län inom
vilket myndigheten har sitt säte.
Länets författningssamling ges ut
genom länsstyrelsens försorg.

Författningar som beslutas av en
länsstyrelse eller av någon annan
regional eller lokal statlig myndig-
het som är underordnad regeringen
skall, om inte annat följer av 5 §
andra stycket, kungöras i författ-
ningssamlingen for det län inom
vilket myndigheten har sitt säte.
Länets författningssamling ges ut
genom länsstyrelsens försorg.

Om utomordentliga förhållanden kräver det, kan regeringen medge att
författningen kungörs på något annat sätt än i länets författningssamling.

Om kungörandet av författningar
som beslutas av en regional eller
lokal myndighet som tillhör för-
svarsmakten beslutar regeringen
eller den myndighet som regering-
en bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

1 Lagen omtryckt 1989:935.

12

2.9 Förslag till

Lag om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080)

Härigenom föreskrivs att i 15 § hälsoskyddslagen (1982:1080)' ordet
"Försvarets sjukvårdsstyrelse" skall bytas ut mot "generalläkaren".

Prop. 1993/94:33

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

1 Senaste lydelse av 15 § 1991:1669.

13

2.10 Förslag till                                                 Prop. 1993/94:33

Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Härigenom föreskrivs att i 13 kap. 7 § plan- och bygglagen (1987:10)*

ordet "överbefälhavaren" skall bytas ut mot "Försvarsmakten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

Lagen omtryckt 1992:1769.

14

2.11 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna
under krig eller krigsfara m.m.

Härigenom föreskrivs att 36 § lagen (1988:97) om förfarandet hos
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig
eller krigsfara m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                     Föreslagen lydelse

Prop. 1993/94:33

36

Delgivning med den som tjänstgör
vid försvarsmakten skall ske ge-
nom en militär myndighets försorg.
Ett intyg av en sädan myndighet
skall gälla som fullt bevis att del-
givning har skett på det sätt som
anges i intyget. Avser delgivningen
personlig inställelse, skall intyget
om delgivningen innehålla uppgift
om huruvida den kallade är för-
hindrad att inställa sig på grund av
sin hänstgöring.

Delgivning med den som tjänstgör
inom försvarsmakten får inte ske
på de sätt som avses i 12 eller 15
§ delgivningslagen (1970:428). Har
delgivning annars skett enligt
delgivningslagen, skall den anses
ha skett på behörigt vis, även om
den inte har verkställts genom
militär myndighet.

§

Delgivning med den som tjänstgör
vid Försvarsmakten skall ske ge-
nom myndigheten. Ett intyg av
Försvarsmakten skall gälla som
fullt bevis att delgivning har skett
på det sätt som anges i intyget.
Avser delgivningen personlig
inställelse, skall intyget om delgiv-
ningen innehålla uppgift om huru-
vida den kallade är förhindrad att
inställa sig på grund av sin tjänst-
göring.

Delgivning med den som tjänstgör
inom Försvarsmakten får inte ske
på de sätt som avses i 12 eller 15
§ delgivningslagen (1970:428). Har
delgivning annars skett enligt
delgivningslagen, skall den anses
ha skett på behörigt vis, även om
den inte har verkställts genom
Försvarsmakten.

Regeringen får föreskriva om andra avvikelser från vad som annars
gäller i fråga om delgivning i mål och ärenden hos domstolar och andra
myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

15

2.12 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:217) om skydd för
samhällsviktiga anläggningar m.m.

Prop. 1993/94:33

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1990:217) om skydd för samhälls-
viktiga anläggningar m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse


Som skyddsobjekt får förklaras

1.  statliga förvaltningsbyggnader
statministems bostad,

2. anläggningar och områden

till vilka staten har äganderätt eller
nyttjanderätt och som disponeras
av försvarsmakten samt militära
fartyg och luftfartyg,

Föreslagen lydelse

samt statschefens residens och

2. anläggningar och områden
till vilka staten har äganderätt eller
nyttjanderätt och som disponeras
av Försvarsmakten, Försvarets
materielverk eller Försvarets
radioanstalt samt militära fartyg
och luftfartyg,

3. anläggningar eller områden som används eller är avsedda för ledning
av civilförsvarsverksamhet, for energiförsörjning, vattenförsörjning,
rundradioförsörjning, radio- och telekommunikationer, transporter eller
försvarsindustriella ändamål,

4. områden där försvarsmakten
tillfälligt bedriver övningar, prov
eller försök, och

4. områden där Försvarsmakten,
Försvarets materielverk eller För-
svarets radioanstalt tillfälligt be-
driver övningar, prov eller försök,
och

5. områden där Försvarsmakten har satts in för att möta ett väpnat
angrepp mot Sverige eller for att hindra en kränkning av Sveriges
territorium.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

16

2.13 Förslag till                                                 Prop. 1993/94:33

Lag om ändring i lagen (1992:288) om medlemskap i icke-
territoriella församlingar

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1992:288) om medlemskap i icke-
territoriella församlingar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

Medlem i Karlskrona amiralitetsförsamling är följande i Karlskrona
kommun folkbokförda personer, nämligen

1. den som är anställd vid
marinen,

1. den som är anställd vid För-
svarsmakten med placering inom
marinen,

2. den som har varit fast anställd
vid marinen och som vid anställ-
ningens upphörande har erhållit
pension,

2. den som har varit fast anställd
vid Försvarsmakten med placering
inom marinen och som vid anställ-
ningens upphörande har erhållit
pension,

3. make och hemmavarande barn till någon som är medlem enligt 1 eller

2, samt

4. efterlevande make och hemmavarande barn till en medlem enligt
1 eller 2.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har varit fast anställd
vid marinen och som vid anställningens upphörande har erhållit pension.

17

3 Ärendet och dess beredning

Utredningen om lednings- och myndighetsorganisationen för försvaret
(LEMO) lämnade i december 1991 delbetänkandet (SOU 1991:112)
Försvarsmaktens ledning till regeringen. Försvarsmakten är i dag
uppdelad i ett stort antal myndigheter, vilka ingår i huvudprogrammen
1-5. I betänkandet föreslogs att de myndigheter som ingår i huvudpro-
grammen 1-4, d.v.s. arméförband, marinförband, flygvapenförband och
operativ ledning m.m. skulle slås samman till den nya myndigheten
Försvarsmakten. Chefen for myndigheten skulle benämnas överbefäl-
havaren. Överbefälhavaren föreslogs biträdas av ett ledningsorgan kallat
högkvarteret. Statsmakterna beslutade i enlighet med förslaget (prop.
1991/92:102, bet. 1991/92:FöU12, rskr. 1991/92:337). Den nya myndig-
heten Försvarsmakten kommer att bildas den 1 juli 1994.

Vissa av de gemensamma myndigheterna i huvudprogram 5 skall
fortsättningsvis lyda direkt under regeringen. Försvarsmaktens behov av
stöd från en del av dessa myndigheter skall styras med uppdrag från
Försvarsmakten.

LEMO har fortsatt sitt arbete med att överväga hur den verksamhet som
i dag bedrivs av de myndigheter som ingår i huvudprogram 5 inom
försvarsmakten skall bedrivas i fortsättningen. I huvudprogram 5 ingår
för närvarande Försvarets sjukvårdsstyrelse, Fortifikationsförvaltningen,
Försvarets materielverk, Vämpliktsverket, Militärhögskolan och För-
svarets radioanstalt.

Försvarets sjukvårdsstyrelse och Fortifikationsförvaltningen skall läggas
ned den 30 juni 1994. Försvarets sjukvårdsstyrelses uppgifter av stabs-
och ledningskaraktär skall utföras av en sjukvårdsledning i den nya
Försvarsmaktens högkvarter. Tillsynen över efterlevnaden av lagar och
andra författningar avseende hälso- och sjukvård m.m. skall däremot
utövas av en särskild tjänsteman i Försvarsmakten, generalläkaren , som
i detta avseende inte skall vara underställd Försvarsmaktens chef (prop.
1992/93:100, bil 5, bet. 1992/93:FöU9, rskr. 1992/93:333).

För viss del av Fortifikationsförvaltningens verksamhet skall en ny
myndighet inrättas den 1 juli 1994. Den nya myndigheten skall benämnas
Fortifikationsverket och ha till uppgift att förvalta försvarsfastighetema
samt utöva byggherrefunktionen inom detta område (prop. 1992/93:37,
bet. 1992/93 :FiU8, rskr. 1992/93:123).

LEMO kommer inom kort att lämna ett betänkande med förslag avseende
Försvarets materielverks framtida uppgifter och ställning. Under hand har
från LEMO uppgivits att förslaget kommer att innebära att Försvarets
materielverk skall ha till uppgift att vara beställare av försvarsmateriel
för staten. Försvarets materielverk skall ge Försvarsmakten den
medverkan och det stöd på materielförsöijningsområdet som För-
svarsmakten behöver.

Prop. 1993/94:33

18

Vämpliktsverket har utretts inom Pliktutredningen. Enligt Pliktutred- Prop. 1993/94:33
ningens förslag (SOU 1992:139) Totalförsvarsplikt skall Vämpliktsver-
kets nuvarande uppgifter tas över av en ny myndighet kallad Totalförsva-
rets personalverk. Pliktutredningens förslag bereds för närvarande i
Försvarsdepartementet. Förslagen kan dock inte beräknas vara genomför-
da förrän den 1 juli 1995.

LEMO har i delbetänkandet (SOU 1993:42) Försvarets högskolor
föreslagit att verksamheten vid Militärhögskolan tillsammans med
verksamhet vid Försvarets förvaltningshögskola och Försvarshögskolan
skall samlas i en organisation utanför Försvarsmakten. Även detta förslag
bereds i Försvarsdepartementet.

Vissa frågor som gäller verksamheten hos Försvarets radioanstalt ses
över i andra sammanhang.

Bildandet av den nya myndigheten Försvarsmakten innebär stora
organisatoriska förändringar av dagens verksamhet. Förändringarna
innebär bl.a. att man får en sammanhållen försvarsmaktsmyndighet samt
ett flertal stödmyndigheter, som skall lyda direkt under regeringen.

Särskilda bestämmelser för försvarsmaktens verksamhet finns i dag i ett
stort antal lagar. Den ändrade myndighetsstrukturen gör det nödvändigt
att ändra vissa av dessa lagar. Regeringen lägger därför i denna
proposition fram förslag till nödvändiga lagändringar med anledning av
den nya myndighetsstrukturen inom försvaret.

Lagförslagen nummer 2.1 - 2.3, 2.6 och 2.11 - 2.13 kan formellt sett
anses höra till Lagrådets granskningsområde. De föreslagna ändringarna
avser emellertid bara enkla orgnisatoriska anpassningar till den nya
myndighetsstrukturen inom försvaret. Lagrådets hörande skulle därför
sakna betydelse.

I propositionen behandlas också frågan om allmänna handlingar och
rätten att ta del av sådana handlingar.

4 Lagändringar med anledning av det ändrade
försvarsmaktsbegreppet

Regeringens förslag: Ändringar görs i de lagbestämmelser där
dagens uttryckssätt inte överensstämmer med den nya försvars-
maktsstrukturen.

19

Skälen för regeringens förslag: Beteckningen försvarsmakten används Prop. 1993/94:33
i dag som samlingsbeteckning, "koncembeteckning", för ett mycket stort
antal myndigheter. Den förändring som enligt riksdagens beslut nu
genomförs av försvarsmaktens struktur innebär dels att den verksamhet
som nu bedrivs av myndigheterna inom huvudprogrammen 1-4 i
fortsättningen kommer att bedrivas av den nya myndigheten Försvars-
makten, dels att av den verksamhet som i dag bedrivs av de myndigheter
som ingår i huvudprogram 5 kommer en viss del att utföras av För-
svarsmakten och andra delar att utföras av myndigheter utanför För-
svarsmakten. Dessa myndigheter kommer liksom Försvarsmakten att lyda
direkt under regeringen. Det ankommer på regeringen att besluta hur
olika delar av dagens verksamhet inom huvudprogram 5 bör fördelas
mellan de berörda myndigheterna.

I ett antal lagar finns bestämmelser vilka innehåller särskild reglering för
vad som i dag benämns försvarsmakten. Detta begrepp kommer fr.o.m.
den 1 juli 1994 att ha en annan betydelse än i dag. I framtiden kommer
"Försvarsmakten" att vara namnet på en sammanhållen myndighet. All
den verksamhet som för närvarande bedrivs av försvarsmaktens många
myndigheter kommer - som nyss framhållits - inte att bedrivas inom
ramen för den nya myndigheten Försvarsmakten. I de flesta fall kan be-
teckningen försvarsmakten trots detta alltjämt användas i lag. När
begreppet försvarsmakten används i dag tar det nämligen ofta sikte på
sådan verksamhet som i fortsättningen kommer att bedrivas av den nya
sammanhållna försvarsmaktsmyndigheten. Detta förhållande innebär att
det faktiska antalet lagändringar kan begränsas väsentligt.

Som exempel på sådan lagstiftning där beteckningen försvarsmakten
alltjämt kan användas, men då med avseende på den nya myndigheten,
kan nämnas smittskyddslagen (1988:1472) och hälsoskyddslagen
(1982:1080). I 69 § smittskyddslagen sägs att regeringen får meddela
föreskrifter om undantag från lagens tillämpning på försvarsmakten. En
motsvarande bestämmelse finns i 3 § hälsoskyddslagen, vari stadgas att
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
bestämmelser om undantag från lagens tillämpning på försvarsmakten. I
båda dessa fall kan begreppet försvarsmakten användas även i framtiden.
Vad som faktiskt i dag åsyftas motsvarar det som den nya myndigheten
Försvarsmakten omfattar.

138 och 44 a §§ miljöskyddslagen (1969:387) finns särskilda regler om
tillsynen över miljöfarlig verksamhet som bedrivs av försvarsmakten.
Tillsynen utövas i dessa fall av länsstyrelsen i stället för av en kommunal
nämnd. Sådan miljöfarlig verksamhet bedrivs - förutom av myndigheter
som kommer att ingå i den nya Försvarsmakten - av Försvarets
materielverk och Försvarets radioanstalt. Lagtexten bör därför komplette-
ras med dessa båda myndigheter.

I 4 § lagen (1990:217) om skydd for samhällsviktiga anläggningar m.m.                 20

anges vad som får förklaras som skyddsobjekt. Enligt andra punkten får

bl.a. anläggningar och områden som staten har äganderätt eller nyttjande- Prop. 1993/94:33
rätt till och som disponeras av försvarsmakten förklaras som skyddso-
bjekt. En oförändrad lydelse av denna bestämmelse skulle innebära en
inte önskvärd inskränkning av möjligheterna att skydda vissa objekt.

Sålunda bör även i fortsättningen anläggningar som disponeras av
Försvarets radioanstalt eller Försvarets materielverk kunna göras till
skyddsobjekt med stöd av denna punkt. I fjärde punkten anges att
områden där försvarsmakten tillfälligt bedriver övningar, prov eller
försök får förklaras som skyddsobjekt. Sådan verksamhet bedrivs även
av Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt. I båda dessa
punkter bör därför lagtexten kompletteras med dessa myndigheter.

I och med inrättandet av den nya myndigheten Försvarsmakten kommer
inte myndigheten Överbefälhavaren att finnas kvar. Överbefälhavaren
kommer i stället att vara namnet på Försvarsmaktens chef. Regeringen
har i dag möjlighet att enligt 13 § civilförsvarslagen (1960:74) ge
Överbefälhavaren bemyndigande att ge visst tillstånd. Denna bestämmelse
bör ändras så att ett sådant bemyndigande i stället skall kunna ges till
Försvarsmakten.

Regeringen beslutar i dag en proposition om Skydd för landskapsin-
formation (prop. 1993/94:32). I propositionen föreslås riksdagen anta en
ny lag om skydd för landskapsinformation. Denna nya lag föreslås träda
i kraft den 1 oktober 1994. Genom den nya lagen föreslås bl.a. att lagen
(1975:371) om förbud mot spridning och utförsel av flygbilder och vissa
fotografiska bilder och 8 kap. 4 a § luftfartslagen (1957:297) upphävs.
Den granskning och tillståndsgivning som i dessa bestämmelser skall
fullgöras av Överbefälhavaren bör i stället åläggas Försvarsmakten i
avvaktan på att den nya lagen om skydd för landskapsinformation träder
i kraft. Även den överklaganderätt som enligt 13 kap. 7 § plan- och
bygglagen (1987:10) åvilar Överbefälhavaren bör i fortsättningen utövas
av Försvarsmakten.

Försvarets sjukvårdsstyrelse utövar enligt 75 § hälsoskyddslagen tillsynen
över lagens efterlevnad inom försvarsmakten. I enlighet med vad
riksdagen beslutat skall Försvarets sjukvårdsstyrelse läggas ned. Tillsynen
över efterlevnaden av lagar och andra författningar avseende hälso- och
sjukvård m.m. inom Försvarsmakten skall enligt riksdagens beslut i
stället utövas av en generalläkare, som i sin tillsynsfunktion inte skall
vara underställd Försvarsmaktens chef. Därför bör i nämnda bestämmelse
Försvarets sjukvårdsstyrelse ersättas av generalläkaren.

I lagen (1976:633) om kungörandet av lagar och andra författningar bör
den särreglering som gäller för regionala och lokala myndigheter som
tillhör försvarsmakten utgå eftersom det inte längre kommer att finnas
några sådana myndigheter.

I vämpliktslagen (1941:967), lagen (1972:435) om överlastavgift,
trafikskadelagen (1975:1410) och lagen (1988:97) om förfarandet hos

21

kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig och Prop. 1993/94:33
krigsfara m.m. används i dag begreppet "militär myndighet". I samtliga
dessa fall utom i vämpliktslagen torde detta begrepp - utan att det
innebär någon saklig förändring - kunna bytas ut mot "Försvarsmakten".

I trafikskadelagen bör samtidigt hänvisningen till de upphävda för-
fattningarna rekvisitionslagen (1942:583), beredskapsförfogandelagen
(1942:584) och allmänna förfogandelagen (1954:279) bytas ut mot en
hänvisning till förfogandelagen (1978:262). I paragrafen hänvisas i dag
också till uttagningskungörelsen (1963:110). Denna författning är
upphävd. Motsvarande bestämmelser om besiktning finns i dag i
förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets
behov. I paragrafen bör därför hänvisningen till uttagningskungörelsen
tas bort. I stället bör anges att skyldighet att hålla trafikförsäkring inte
heller gäller när ett fordon besiktigas i samband med uttagning för
totalförsvarets behov.

I 27 § 3 mom. vämpliktslagen bör begreppet "vederbörande militär
myndighet" bytas ut mot "Försvarsmakten". I 34 och 35 §§ vämplikts-
lagen bör däremot en annan lösning väljas. De skyldigheter som en
värnpliktig har enligt dessa bestämmelser att se till att han kan nås av en
postförsändelse och att kvittera ut en sådan avser nämligen inte bara
försändelser som i framtiden kan komma att sändas till honom från den
nya myndigheten Försvarsmakten utan framför allt försändelser från
Vämpliktsverket. Regeringen föreslår därför att skyldigheten för den
värnpliktige knyts till försändelsens art och inte till den avsändande
myndigheten. Det torde inte uppstå några problem för en värnpliktig att
avgöra om det är fråga om en sådan försändelse som han är skyldig att
lösa ut; av avin framgår alltid om fråga är om ett militärt ärende.

I lagen (1992:288) om icke-territoriella församlingar bör en ändring
göras så att det klart framgår att personalen i fortsättningen är anställd
i myndigheten Försvarsmakten.

Utöver de nu föreslagna lagändringarna erfordras bl.a. ändringar även i
lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m. Regeringen
avser att senare återkomma till riksdagen med förslag till sådana
ändringar.

5 Om allmänna handlingar

Försvarsmakten består i dag av ett stort antal myndigheter. Flertalet av
dessa myndigheter kommer att ingå som enheter i den nya myndigheten
Försvarsmakten. Vid en sådan organisationsförändring aktualiseras bl.a.
frågan om vad som är allmän handling och rätten att ta del
av sådana handlingar.

Med allmän handling förstås framställning i skrift eller bild samt
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast                  22

med tekniska hjälpmedel om handlingen förvaras hos en myndighet och

är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet, 2 kap. Prop. 1993/94:33
3 § första stycket tryckfrihetsförordningen (TF). Enligt 2 kap. 6 § TF
anses en handling som inkommen när den har anlänt ull myndigheten
eller kommit behörig befattningshavare till handa. En handling anses
enligt 2 kap. 7 § TF som upprättad när den har expedierats. En handling
som inte har expedierats anses upprättad när det ärende till vilket den
hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten, eller om handlingen inte
hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller
på annat sätt färdigställts. Det nämnda kapitlet innehåller därutöver
särskilda bestämmelser i fråga om diarium, journal, dom m.m. samt för
tidigare nämnda upptagningar.

Handlingar som överlämnas från ett organ till ett annat inom samma
myndighetsorganisation blir i regel inte att anse som allmänna i annat
fall än då organen uppträder som självständiga i förhållande till varandra,
2 kap. 8 § TF. I förarbetena till sistnämnda bestämmelse anförde
departementschefen att omständigheter av betydelse för bedömningen av
självständigheten kunde vara om organet självständigt förvaltar viss
egendom, har viss handlingsfrihet inom en angiven ekonomisk ram och
i övrigt kan vidta vissa faktiska åtgärder självständigt och på eget ansvar
(prop. 1975/76:160 s.151-154). Som exempel på organisationer med i
betydande utsträckning självständiga organ angavs Postverket och
Televerket.

Nu redovisade principer gäller för myndigheter. Reglerna tar inte hänsyn
till en myndighets storlek och omfattning på annat sätt än genom
bestämmelsen om självständighet för vissa organ. Närmare ledning för
hur man i det särskilda fallet skall se på frågan om det i en myndighet
finns självständiga myndighetsorgan får hämtas i de bestämmelser som
gäller för de olika organens organisation, beslutsbefogenheter etc.

För den nya myndigheten Försvarsmakten får på motsvarande sätt en
prövning ske i vaije enskilt fall. Den nya myndigheten kommer att
innehålla enheter på central, regional och lokal nivå. Många av dessa
enheter kommer att motsvara vad som i dag utgör egna myndigheter
inom försvarsmakten. Som tidigare nämnts är syftet med den organisato-
riskt förändrade försvarsmakten att uppnå en sammanhållen försvars-
maktsmyndighet. På det sättet kan fördelar vinnas såväl i fred som i krig,
vilket närmare har utvecklats i prop. 1991/92:102, Totalförsvarets
utveckling. Avsikten är dock även att i myndigheten ingående enheter
skall kunna bedriva sitt arbete på ett sådant självständigt sätt att det kan
jämställas med den verksamhet som i dag utförs inom de befintliga
myndigheterna. Beslutsfattandet skall t.ex. alltjämt ske nära berörda
personer, vilket även gynnar effektiviteten inom hela myndigheten. Mot
bakgrund härav bör de i Försvarsmakten ingående enheterna kunna
betraktas som självständiga myndighetsorgan på sätt som sägs i 2 kap. 8
§ TF. Handlingar som utväxlas mellan sådana enheter kommer sålunda
i princip att bli allmänna.

23

Vill någon ta del av en allmän handling görs en begäran härom enligt Prop. 1993/94:33
2 kap. 14 § TF hos den myndighet som förvarar handlingen. En sådan
begäran prövas enligt 15 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100) av den inom
myndigheten som enligt arbetsordningen eller ett särskilt beslut svarar
för prövningen. I tveksamma fall hänskjuts frågan till myndigheten.

Med myndigheten förstås den eller de befattningshavare som genom sin
tjänst har behörighet att på myndighetens vägnar fatta beslut i saken.

De enheter som kommer att finnas inom Försvarsmakten kommer alltså
att till stor del motsvara dagens myndigheter. Samma ordning bör därför
gälla när det gäller vem som skall pröva frågor om utlämnande av allmän
handling. I annat fall kommer den förändrade myndighetsstrukturen att
medföra mycket stora praktiska problem för såväl personal som
allmänhet. Beslut om utlämnande av allmänna handlingar bör därför få
fattas på myndighetens vägnar på regional och lokal nivå. Det får
ankomma på regeringen att ta ställning ull hur detta skall regleras.

24

Försvarsdepartementet

Prop. 1993/94:33

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 oktober 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Wester-
berg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af
Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidsson,
Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Björck

Regeringen beslutar proposition 1993/94:33 Lagändringar med anledning
av att den nya myndigheten Försvarsmakten inrättas.

25

gotab 45060, Stockholm 1993

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-10-12 Bordläggning: 1993-10-12 Hänvisning: 1993-10-13 Motionstid slutar: 1993-10-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)